Niddah 34bנדה ל״ד ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Niddah 34b'
Toggle Reader Menu Display Settings
34bל״ד ב

ואפי' במעי עובדת כוכבים

ושל עובד כוכבים טהור' בכל מקום ואפי' במעי ישראלית חוץ ממי רגלים שבה

וכי תימא ה"נ טהור' מדאוריית' אבל טמאה מדרבנן אטו מי רגליה מדאורייתא מי מטמאו

אלא ש"מ

טהורה אפילו מדרבנן ש"מ אמר מר

שכבת זרע של ישראל טמאה בכ"מ אפי' במעי עובדת כוכבים

תפשוט דבעי רב פפא

דבעי רב פפא

שכבת זרע של ישראל במעי עובדת כוכבים מהו

בתוך ג' לא קמיבעיא ליה לרב פפא כי קמיבעיא ליה לאחר ג' מאי

ישראל דדייגי במצות חביל גופייהו ומסריח עובדי כוכבים דלא דייגי במצות לא חביל גופייהו ולא מסריח

או דילמא

כיון דאכלי שקצים ורמשים חביל גופייהו ומסריח

תיקו

דם טהרה של מצורעת ב"ש כו'

מאי טעמא דב"ה

אמר ר' יצחק

לזכר לרבות מצורע למעינותיו ולנקבה לרבות מצורעת למעינותיה

מאי מעינותיה

אילימא שאר מעינותיה מזכר נפקא אלא לדמה לטמא דם טהרה שלה

וב"ש

נקבה מזכר לא אתיא דאיכא למיפרך

מה לזכר שכן טעון פריעה ופרימה ואסור בתשמיש המטה תאמר בנקבה דלא

וב"ה

לכתוב רחמנא בנקבה ולא בעי זכר

ואנא אמינא

ומה נקבה שאינה טעונה פריעה ופרימה ואינה אסורה בתשמיש המטה רבי רחמנא מעינותיה

זכר לא כ"ש

אם אינו ענין לזכר תנהו ענין לנקבה ואם אינו ענין למעינותיה תנהו ענין לדמה לטמא דם טהרה שלה

וב"ש

זכר מנקבה לא אתיא דאיכא למיפרך

מה לנקבה שכן מטמאה מאונס תאמר בזכר דלא

וב"ה

קיימי במצורע ופרכי מילי דזב

וב"ש

שום טומאה פרכי

ואיבעית אימא אמרי לך ב"ש

האי לזכר מיבעי ליה לזכר כל שהוא זכר (האי) בין גדול בין קטן

ובית הלל

נפקא להו מזאת תורת הזב בין גדול בין קטן

אמר רב יוסף כי פשיט רבי שמעון בן לקיש בזב בעי הכי

ראייה ראשונה של זב קטן מהו שתטמא במגע

(ויקרא טו, לב) זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע אמר רחמנא כל ששכבת זרע שלו מטמא ראייה ראשונה שלו מטמאה והאי כיון דשכבת זרע שלו לא מטמאה ראייה ראשונה נמי לא תטמא

או דילמא

כיון דאילו איהו חזי תרתי מצטרפא מטמיא

אמר רבא

ת"ש זאת תורת הזב בין גדול בין קטן מה גדול ראייה ראשונה שלו מטמא אף קטן ראייה ראשונה נמי מטמא

בעי רב יוסף

ראייה ראשונה של מצורע מהו שתטמא במשא

מקום זיבה מעין הוא ומטמא או דילמא לאו מעין הוא

אמר רבא

ת"ש (ויקרא טו, ב) זובו טמא הוא לימד על הזוב שהוא טמא

במאי

אילימא בזב גרידא