Nachal Sorek
Haftarah of Bereshit הפטרת בראשית
1 א

א. כה אמר האל ה' בורא השמים וגו'. אפשר במה שחקרו המפרשים דכיון דעדת ישראל שבויה איך יתכן שכ"י יש"א ביום ההוא של קבוץ גליות לשבויה והוא כהן כי דרך משל המשילו רז"ל בקבל' התורה לנשואין ובפרט לעתיד דלכ"ע יהיו נשואין. והתירוץ לזה דנעשים בריה חדשה מותרת לכהן. והני קראי פרשום המפרשים לגאולה העתידה ולמלך המשיח לכן כמערכה אל הדרוש אומר כי הוא היוצר הוא הבורא נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. ומאחר שכן אני ה' קראתיך בצדק ואחזק בידך ואין כאן לתא דשבויה כי בידו יתברך לעשותנו בריה חדשה.

2 ב

ב. לפקוח עינים עורות וגו'. כי אז בגאולה העתידה יושפע שפע רב להאיר עינינו להבין התורה להוציא ממסגר אסיר ניצוצי הקדושה אשר היו טמעי"ם. מבית כלא הנשמות שהיו יושבי חשך בקליפות.

3 ג

ג. ה' חפץ למען צדק"ו. דרך הלציי אפשר במ"ש בפרקי רבי אליעזר דבאותיות מנצפך נעשו נסים לאבותנו אברהם אבינו לך לך יצחק אבינו עצמת ממנו יעקב אבינו הצילני נא וגאולת מצרים פקד יפקד והגאולה העתידה בצדי"ק איש צמח תמו ומתחתיו יצמח. ובזה פי' הרב הקדוש מהר"ר שמשון מאסטרופולי ז"ל מכנף הארץ זמירות שמענו דאותיות מכנ"ף כבר שמענו דנעשו בהם נסים ועתה צבי לצדי"ק מתאונים לאות צדיק בגאולה העתידה שתהיה באות צדי"ק עכ"ד וזה רמז כי למע"ן גימטריא קץ וז"ש ה' חפץ למען והוא הקץ צדק"ו אות צדי"ק שלו ובגאולה יגדיל תורה ויאדיר יתן בנו כח לקבלה.