Nachal Eshkol on Ruth
1:1א׳:א׳
1 א

ויהי בימי שפוט השופטים. ר"ת שובה דכל הנביאים היו מתנבאים שישובו ולא שבו על כן ויהי רעב בארץ. א"נ אפשר במשז"ל בזמן שהקול קול יעקב אין הידים ידי עשו ותנן אם אין תורה אין קמח ואפשר לרמוז כי קול קול גימט' רעב שאם יש ביטול תורה יש רעב ושולט עשו הסט"א ויש מקטרגים למעלה. אמנם בעסק התורה יכולה היא שתגן וז"ש ויהי בימי שפוט השופטים שנתמעטה התורה וזה גרם ויהי רעב בארץ: