Nachal Eshkol on Lamentations
1:1א׳:א׳
1 א

איכה ישבה בדד. אמרו רז"ל במדרש ג' נתנבאו בל' איכה משה ישעיה ירמיה משה איכה אשא לבדי ישעיה אמר איכה היתה לזונה ירמיה איכה ישבה בדד א"ר לוי משל למטרונה שהיו לה שלשה שושבינין א' ראה אותה בשלותה וא' בפחזותה ואחד בניוולה משה ראה אותה בשלותה אמר איכה אשא ישעיה ראה אותה בפחזותה אמר איכה היתה לזונה ירמיה ראה אותה בניוולה אמר איכה ישבה בדד עכ"ל. ויש להבין למה הוצרך משל לזה. ואפשר לומר דאשמועינן דכל הנביאים היו מרחמים על ישראל וכלם רומזים ישועת ישראל והנה כל הנביאים קבלו נבואתם עד שלא באו לעה"ז כי נשמתם בעודם בצל שדי היו מקבלים נבואתם. ולהכי אצטרך המשל למטרונה שהיו לה ג' שושבינין דהשושבינין היו בעת הנשואין וכלם ידעו מעניני המטרונה רק א' עמד להנהיגה בשלותה וא' בפחזותה וא' בניוולה. ולא תקשי איך נתנבאו בסגנון אחד איכה דבמעמד שלשתן קיימי בדבר ה' שאמר לאדם הראשון איכה שהיה שליו ופוחז ומגורש כמ"ש בב"ר. ומשה רבינו ע"ה אמר איכה אשא לבדי יהי רצון שאיכה אתנבא לבדי ואחרים לא יתנבאו. ישעיה אמר איכה היתה לזונה קריה נאמנה והול"ל איכה קריה היתה נאמנה היא לזונה. אך כוונתו היתה לזונה לשעבר ותהיה קריה נאמנה. ירמיה אמר היתה כאלמנה ולא אלמנה וכדי שלא נאמר דיש לישראל דין עבד שמכרו רבו לז"א משל למטרונה דיש להם דין אשה. וכדי שלא תאמר אשה שגרשה בעלה לז"א מטרונה דיש לה שושבינין שהיא כמו שהיא בנשואין דלא אפשר לגרשה שכל העולם שלו והו"ל כזורק גט בחצירו שאינן גרושין כמ"ש הרב ברכת אברהם בסוף ספרו ע"ש ולכך קורא עליה ג' שושבינין דאף בניוולה היא מטרונה: