Nachal Eshkol on Esther
1:1א׳:א׳
1 א

ויהי בימי אחשורוש. יש לדקדק דהול"ל ויהי בימי המלך אחשורוש ורז"ל אמרו במדרש ויהי בימי לשון צער ושאלו מה צרה היתה שם להשמיד להרוג ולאבד. ויש לדקדק מה זו שאלה מה צרה היתה שם והדבר מפורסם. ותו רז"ל דרשו הוא אחשורוש שהרג אשתו בשביל אוהבו והרג אוהבו בשביל אשתו וצריך טעם למה פתח בראשית מאמר בזה. ואפשר במה שנודע דהקב"ה נתן הבחירה ביד האדם לעשות כרצונו אמנם זה באדם פשוט אך במלך כתיב לב מלך ביד ה' אל כל אשר יחפץ יטנו וע"ז יקשה דמצינו כמה מלכים השחיתו התעיבו כגון שאול שהרג כהני ה' וכן יואש לזכריה הנביא וכיוצא. ומלכי האומות יתר ע"כ מאד כמפורסם. ויראה דאם המלך חטא חטא גדול אז הונח למקרה ופגע ויהי' לו הבחירה כאחד האדם לבלעו להשחית. והכא אחשורוש ביטל בנין ביהמ"ק ולזה נחלקה מלכותו שהיה מולך בכל העולם ובסוף מלך על קכ"ז מדינות לבד כמשז"ל ולזה נסתלק ממנו הוד מלכות והי"ל הבחירה כאדם דעלמא ובהכי ניחא שעשה הקב"ה כל הענינים האלו ענין ושתי וענין אסתר והנמשך ומסתעף מזה להציל ישראל. ואם אחשורוש היה בבחינת לב מלך ביד ה' לא היה צריך לכל הסבובים האלה אלא יתן בלבו להרוג להמן הוא מעצמו ולא יצטרך לכל זה ואחר שיצטערו ישראל וישובו בלי שום סיבה יהרוג להמן אכן אחשורוש ניטל ממנו בחינת לב מלך ביד ה' והיה בעל בחירה. וז"ש ויהי בימי שהיה צרה גדולה שהמן הרע רצה לכלות ישראל וכי תימא לב מלך ביד ה' אל כל אשר יחפוץ יטנו לז"א אחשורוש הוא פשוט לענין זה כאינש דעלמא בעל בחירה. ולזה הוצרכו כל הסיבובים האלה הוא אחשורוש שהרג אשתו בשביל אוהבו והרג אוהבו בשביל אשתו. והטעם שניטלה תפארתו ולא נא' עליו לב מלך ביד ה' הטעם הוא חטא גדול בבנין הבית וה"ק המולך מהודו ועד כוש כל העולם ואח"כ נחלקה מלכותו ולא מלך אלא על קכ"ז מדינות כמשז"ל וע"ז היה בעל בחירה והוצרכו כל הענינים האלו. וז"ש רז"ל מה צרה היהת שם כלום היכן נרמזה בפ' זה ותי' להשמיד להרוג ולאבד כלו' דבאומרו אחשורוש גילה שהוא בעל בחירה וזו צרה שמה שגם הוא היה שונא לישראל יותר מהמן: