Nachal Eshkol on Ecclesiastes
1:1א׳:א׳
1 א

דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. פירשו המפרשים שהוא פתיחה ונושא הספר שהם דברי קהלת המחבר החכם שהקהיל החכמה בן דוד שעסק כל ימיו בתורה ובקדושה מלך בירושלים כי הגם שירושלים עיר החכמה ואנשים בה יודעי דעת שלומי אמוני עם כל זה הוא היה מלך כי גדלה חכמתו. וא"כ ראוי לדקדק ולהבין דברי הס' הזה: