Motar Kinnim
1:1א׳:א׳
1 א

חַטַּאת. למטה י[י]מצה אל יסוד המזבח שהשירי[י]ם מתמצין אל יסוד המזבח ולא אל הסובב:

2 ב

לְמַעְלָה דכתיב קרנות:

3 ג

לְמַטָּה דכתיב בה יסוד:

4 ד

עוֹלַת הָעוֹף [נַעֲשֵׂית] לְמַעְלָה והקטיר ונמצה מה הקטרה בראש המזבח אף מיצוי ומליקה בראש המזבח:

5 ה

פָּסוּל מליקה כשירה בכל מקום במזבח אבל הזאה דחטאת עוף עשה למעלה פסול: