Mishneh Torah, Overview of Mishneh Torah Contents
Chapter 1א׳
1 א

וראיתי לחלק חיבור זה לארבעה עשר ספרים:

I have seen fit to divide this work into fourteen books.

2 ב

ספר ראשון. אכלול בו כל המצוות שהן עיקר דת משה רבנו, וצריך אדם לידע אותם תחילת הכול – כגון ייחוד שמו ברוך הוא, ואיסור עבודה זרה. וקראתי שם ספר זה ספר המדע.

FIRST BOOK. I include in it all the precepts which constitute the very essence and principle of the faith taught by Moses, our teacher, and which it is necessary for one to know at the outset; as for example, acceptance of the unity of God, and the prohibition of idolatry. I have called this book: the Book of Knowledge.

3 ג

ספר שני. אכלול בו המצוות שהן תדירות, שנצטווינו בהם כדי לאהוב את המקום ולזוכרו תמיד – כגון קרית שמע, ותפילה, ותפילין, וברכות; ומילה בכלל, לפי שהיא אות בבשרנו להזכיר תמיד בשעה שאין שם לא תפילין ולא ציצית וכיוצא בהן. וקראתי שם ספר זה ספר אהבה.

SECOND BOOK. I include in it all the precepts which are to be continuously observed, and which we have been bidden to keep, in order that we may always love God and be ever mindful of Him. Such precepts are the recital of the Shema and of prayers, the wearing of phylacteries, the recital of the blessings. Included in this group is the rite of Circumcision, because this is a sign in our flesh, serving as a constant reminder, even when phylacteries and fringes of the garment, etc. are not being worn. I have called this book: The Book of Love.

4 ד

ספר שלישי. אכלול בו כל המצוות שהן בזמנים ידועים – כגון שבת, ומועדות. וקראתי שם ספר זה ספר זמנים.

THIRD BOOK. I include therein all the precepts to be fulfilled at stated periods, such as Sabbaths and Festivals. I have called this book: The Book of Seasons.

5 ה

ספר רביעי. אכלול בו המצוות של בעילה – כגון קידושין וגירושין, וייבום וחליצה. וקראתי שם ספר זה ספר נשים.

FOURTH BOOK. I include therein the precepts that refer to marital relations, such as marriage and divorce, levirate marriage and the form of release from the obligation of a levirate marriage. I have called this book: The Book of Women.

6 ו

ספר חמישי. אכלול בו מצוות של ביאות אסורות, ומצוות של מאכלות אסורות – לפי שבשני עניינים האלו קידשנו המקום והבדילנו מן האומות בעריות ובמאכלות אסורות, ובשניהם נאמר "ואבדיל אתכם מן העמים" (ויקרא כ, כו), "אשר הבדלתי אתכם מן העמים" (ויקרא כ,כד). וקראתי שם ספר זה ספר קדושה.

FIFTH BOOK. I include in it precepts having reference to illicit sexual unions, and those that relate to forbidden foods; because, in these two regards, the Omnipresent sanctified us and separated us from the nations, and of both classes of precepts it is said, “And I have set you apart from the peoples” (Lev. 20:26), “.... who have set you apart from the peoples” (Lev. 20:24). I have called this book: The Book of Holiness.

7 ז

ספר שישי. אכלול בו מצוות שיתחייב אדם בהן מי שאסר עצמו בדברים – כגון שבועות ונדרים. וקראתי שם ספר זה ספר הפלאה.

SIXTH BOOK. I include in it precepts binding on one who has incurred an obligation by utterances, e.g., by taking oaths or making vows. I have called this book: The Book of Specific Utterance.

8 ח

ספר שביעי. אכלול בו מצוות שהם בזרע הארץ – כגון שמיטין ויובלות, ומעשרות ותרומות, ושאר מצוות הנכללים עימהן מעניינם. וקראתי שם ספר זה ספר זרעים.

SEVENTH BOOK. I include in it precepts relating to cultivation of the soil; such as Sabbatical years and Jubilees, tithes, heave-offerings, (priests’ dues of the crops), and other precepts connected with these and akin to them. I have called this book: The Book of Seeds.

9 ט

ספר שמיני. אכלול בו מצוות שהן בבניין מקדש וקרבנות ציבור התמידין. וקראתי שם ספר זה ספר עבודה.

EIGHTH BOOK. I include therein precepts relating to the erection of the Sanctuary and to the regular public sacrifices. I have called this book: The Book of Service.

10 י

ספר תשיעי. אכלול בו מצוות שהן בקרבנות היחיד. וקראתי שם ספר זה ספר קרבנות.

NINTH BOOK. I include therein precepts that refer to sacrifices brought by private individuals. I have called this book: The Book of Sacrifices.

11 יא

ספר עשירי. אכלול בו מצוות שהן בטהרות וטמאות. וקראתי שם ספר זה ספר טהרה.

TENTH BOOK. I include therein precepts relating to things ritually clean or unclean. I have called this book: The Book of Purity.

12 יב

ספר אחד עשר. אכלול בו מצוות שבין אדם לחברו, ויש בהם היזק תחילה בממון או בגוף. וקראתי שם ספר זה ספר נזקים.

ELEVENTH BOOK. I include therein precepts referring to civil relations which from the outset cause damage to property or injury to the person. I have called this book: The Book of Torts.

13 יג

ספר שנים עשר. אכלול בו מצוות מכירה וקנייה. וקראתי שם ספר זה ספר קניין.

TWELFTH BOOK. I include in it precepts referring to sales and (other modes of) acquisition. I have called this book: The Book of Acquisition.

14 יד

ספר שלושה עשר. אכלול בו מצוות שבין אדם לחברו, בשאר דינין שאין בתחילתן היזק – כגון שומרין, ובעלי חובות, וטענות וכפירות. וקראתי שם ספר זה ספר משפטים.

THIRTEENTH BOOK. I include in it precepts referring to civil relations in cases that do not, from the outset, cause damage, such as Bailments, Debts, Claims and Denials. I have called this book: The Book of Judgments.

15 טו

ספר ארבעה עשר. אכלול בו מצוות שהן מסורין לסנהדרין – כגון מיתות בית דין, וקבלת עדות, ודין המלך ומלחמותיו. וקראתי שם ספר זה ספר שופטים.

FOURTEENTH BOOK. I include therein precepts, the fulfilment of which is assigned to the Sanhedrin, as for example, infliction of capital punishment, reception of evidence, administration of the laws affecting the sovereign, and wars. I have called this book: The Book of Judges.

16 טז

וזה הוא חילוק הלכות של חיבור זה לפי ענייני הספרים, וחילוק המצוות לפי ענייני ההלכות.

The following is the division of groups of laws in this work, arranged according to the subject matter of the books, as also of the precepts appertaining to the topics in each of these groups.

17 יז

ספר המדע הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, הלכות עבודה זרה וחוקות הגוים, הלכות תשובה.

BOOK OF KNOWLEDGE Its Halachoth (groups of laws) are five, in the following order: laws concerning the foundations of the Torah; laws concerning ethical behaviour; laws concerning the study of the Torah; laws concerning idolatry and institutions of the gentiles; laws concerning Repentance.

18 יח

הלכות יסודי התורה יש בכללן עשר מצוות: שש מצוות עשה, וארבע מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) לידע שיש שם אלוה. (ב) שלא יעלה במחשבה שיש שם אלוה זולתי יי. (ג) לייחדו. (ד) לאהבו. (ה) ליראה ממנו. (ו) לקדש שמו. (ז) שלא לחלל את שמו. (ח) שלא לאבד דברים שנקרא שמו עליהם. (ט) לשמוע מן הנביא המדבר בשמו. (י) שלא לנסותו.

LAWS CONCERNING THE FOUNDATION OF THE TORAH.
These comprise ten precepts; of which, six are affirmative, and four are negative precepts, as follows: 1) To know that there is a God; 2) Not to entertain the thought that there is any other god but the Eternal; 3) To acknowledge His Unity; 4) To love Him; 5) To revere Him; 6) To hallow His name; 7) Not to desecrate His name; 8) Not to destroy things upon which His name is called; 9) To hear and accept the message of the prophet who speaks in His name; 10) Not to test Him.

19 יט

הלכות דעות יש בכללן אחת עשרה מצוות: חמש מצוות עשה, ושש מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) להדמות בדרכיו. (ב) להדבק ביודעיו. (ג) לאהוב את רעים. (ד) לאהוב את הגרים. (ה) שלא לשנוא אחים. (ו) להוכיח. (ז) שלא להלבין פנים. (ח) שלא לענות אמללין. (ט) שלא להלוך רכיל. (י) שלא לנקום. (יא) שלא לנטור.

LAWS OF ETHICAL BEHAVIOUR.
These comprise eleven precepts; of which, five are affirmative, and six are negative precepts. They are as follows: 1) To imitate His ways; 2) To cleave to those who know Him; 3) To love associates; 4) To love strangers; 5) Not to hate brothers; 6) To administer rebuke; 7) Not to put any one to shame; 8) Not to afflict the feeble and wretched; 9) Not to go about tale-bearing; 10) Not to avenge; 11) Not to bear a grudge.

20 כ

הלכות תלמוד תורה יש בכללן שתי מצוות עשה: ראשונה ללמוד תורה, שניה לכבד מלמדיה ויודעיה.

LAWS CONCERNING THE STUDY OF THE TORAH.
These comprise two affirmative precepts; first, to learn Torah; second, to show honour to its teachers and to those versed in the knowledge of it.

21 כא

הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים יש בכללן אחת וחמישים מצוות: שתי מצוות עשה, ותשע וארבעים מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) שלא לפנות אחר עבודה זרה. (ב) שלא לתור אחר הרהור הלב וראיית העיניים. (ג) שלא לגדף. (ד) שלא יעבוד אותה כדרך עבודתה. (ה) שלא ישתחוה לה. (ו) שלא לעשות פסל לעצמו. (ז) שלא לעשות פסל אפילו לאחרים. (ח) שלא לעשות צורות אפילו לנואי. (ט) שלא להדיח אחרים אחריה. (י) לשרוף עיר הנידחת. (יא) שלא לבנותה. (יב) שלא ליהנות מכל ממונה. (יג) שלא להסית יחיד לעובדה. (יד) שלא לאהוב המסית. (טו) שלא לעזוב שנאתו. (טז) שלא להצילו. (יז) שלא ללמד עליו זכות. (יח) שלא ימנע מללמד עליו חובה. (יט) שלא להתנבא בשמה. (כ) שלא לשמוע מן המתנבא בשמה. (כא) שלא להתנבא בשקר, ואפילו בשם יי. (כב) שלא לגור מהריגת נביא שקר. (כג) שלא לישבע בשם עבודה זרה. (כד) שלא לעשות אוב. (כה) שלא לעשות ידעוני. (כו) שלא להעביר למולך. (כז) שלא להקים מצבה. (כח) שלא להשתחוות על אבן משכית. (כט) שלא ליטע אשרה. (ל) לאבד עבודה זרה וכל הנעשה בשבילה. (לא) שלא ליהנות בעבודה זרה ובכל משמשיה. (לב) שלא ליהנות בציפויי נֶעבד. (לג) שלא לכרות ברית לעובדי עבודה זרה. (לד) שלא לחון עליהם. (לה) שלא ישבו בארצנו. (לו) שלא להדמות במנהגותן ובמלבושן. (לז) שלא לנחש. (לח) שלא לקסום. (לט) שלא לעונן. (מ) שלא לחבור חבר. (מא) שלא לדרוש אל המתים. (מב) שלא לשאול באוב. (מג) שלא לשאול בידעוני. (מד) שלא לכשף. (מה) שלא להקיף פאת ראש. (מו) שלא להשחית פאת הזקן. (מז) שלא יעדה איש עדי אישה. (מח) שלא תעדה אישה עדי איש. (מט) שלא לכתוב קעקע. (נ) שלא להתגודד. (נא) שלא לעשות קורחה על מת.

LAWS CONCERNING IDOLATRY AND THE INSTITUTIONS OF HEATHEN NATIONS.
These comprise fifty-one precepts; of which, two are affirmative, and forty-nine, negative precepts. They are as follows: 1) Not to turn to idolatry; 2) Not to indulge in evil thoughts or sights; 3) Not to blaspheme; 4) Not to worship an idol in the customary mode; 5) Not to prostrate oneself before it; 6) Not to make a graven image for oneself; 7) Not to fashion a graven image, even for others; 8) Not to make images even for ornaments; 9) Not to draw others away after idol-worship; 10) To burn a city that has become idolatrous; 11) Not to rebuild such a city; 12) Not to use any of its property; 13) Not to entice an individual to idol worship; 14) Not to love the enticer; 15) Not to give up hating him; 16) Not to save him; 17) Not to urge pleas in his favour; 18) Not to refrain from urging pleas against him; 19) Not to prophesy in the name of an idol; 20) Not to listen to, and accept a message from, one who prophesies in its name; 21) Not to prophesy falsely even in the name of God; 22) Not to fear putting a false prophet to death; 23) Not to swear in the name of an idol; 24) Not to practise consultation of ghosts; 25) Not to practise consultation of familiar spirits; 26) Not to pass (anyone through the fire) to Molech; 27) Not to set up a pillar (for worship); 28) Not to prostrate oneself on a figured stone; 29) Not to plant an Asherah (grove for worship); 30) To destroy an idol and everything made for its sake; 31) Not to make use of an idol or articles subsidiary to its service; 32) Not to make use of the ornamental adjunct of anything worshipped; 33) Not to make a covenant with idolaters; 34) Not to show them favour; 35) That they should not settle in our land; 36) Not to adopt their customs, nor their mode of dress; 37) Not to practise enchantment; 38) Not to practise divination; 39) Not to practise soothsaying; 40) Not to practise charming; 41) Not to seek counsel of the dead; 42) Not to enquire of a ghost; 43) Not to enquire of a familiar spirit; 44) Not to practise witchcraft; 45) Not to round the corners of the head; 46) Not to remove the corners of the beard; 47) That a man shall not put on a woman's attire; 48) That a woman shall not put on a man's attire; 49) Not to tattoo the body; 50) Not to cut one's flesh (for the dead); 51) Not to make a bald spot for the dead.

22 כב

הלכות תשובה מצוַת עשה אחת, והיא שישוב החוטא מחטאו לפני יי ויתוַדה.

LAWS CONCERNING REPENTANCE.
These are comprised in one affirmative precept, namely that the sinner shall repent of his sin and confess.

23 כג

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה חמש ושבעים: שש עשרה מהן מצוות עשה, ותשע וחמישים מצוות לא תעשה.

The precepts included in this book are thus seventy-five, of which sixteen are affirmative, and fifty-nine negative precepts.