Kedoshim, Siman 8 קדושים, ח׳
1 א

כי תבואו אל הארץ ונטעתם. אמר להם הקב"ה לישראל, אעפ"י שתמצאו אותה מליאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע, אלא הוו זהירין בנטיעות, שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל, כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, אף אתם נטעו לבניכם, שלא יאמר אדם אני זקן ולמחר אני מת, ולמה אני יגע בשביל אחרים, אמר שלמה את הכל עשה יפה בעתו גם את העולם [נתן בלבם] (קהלת ג יא), העלם כתיב, למה אילולי שהעלים הקב"ה מבני אדם יום המיתה, לא היה אדם לא בונה, ולא נוטע, שהיה אומר למחר אני מת, למה אני עומד ליגע בשביל אחרים, לפיכך העלים הקב"ה לבות בני אדם מן המיתה, שיהא אדם בונה ונוטע, זכה [יהיה] לו, לא זכה לאחרים. מעשה באדרינוס המלך שהיה עובר למלחמה, והיה הולך עם גייסות שלו להלחם עם מדינה אחת שמרדה בו, ומצא זקן אחד שהיה נוטע נטיעות של תאנים, א"ל אדרינוס אתה זקן עומד וטורח ומתייגע לאחרים, א"ל לאדרינוס אדוני המלך, הריני נוטע אם אזכה אוכל מפירות נטיעתי, ואם לאו יאכלו בני, עשה שלש שנים במלחמה, וחזר לאחר שלש שנים, מה עשה אותו זקן, נטל כלכלה ומילא אותה ביכורים של תאנים יפות, וקירב לפני אדרינוס, א"ל אדוני המלך קבל אלו התאנים, שאני הוא אותו זקן שמצאת בהילוכך, ואמרת אתה זקן מה אתה מצטער ומתייגע לאחרים, הרי כבר זיכני הקב"ה לאכול מפירות נטיעותי, ואלו בתוך הכלכלה מהם, אמר אדרינוס לעבדיו, טלו אותה ממנו ומלאוה אותה זהובים, ועשו כך, נטל הזקן את הכלכלה מלאה זהובים, והתחיל הולך ומשתבח בביתו לאשתו ולבניו, וסח להם את המעשה, היתה שכינתו עומדת שם שמעה מה אמר הזקן, אמרה לבעלה כל בני אדם הולכים, והקב"ה נותן להם, ומזמן להם טובה, ואתה יושב בביתך חשוך באופל, הרי [שכן] שלנו כיבד את המלך בכלכלה של תאנים, ומילא אותה לו זהובים, ואתה עמוד וטול סל גדול, ומילא אותו מיני מגדים מן תפוחים ותאנים, ושאר מיני פירות יפים, שהוא אוהב אותן הרבה, לך וכיבדו בהן, אולי ימלא אותו לך זהובים, כמו שעשה לשכננו הזקן, הלך ושמע לאשתו ונטל סל גדול ומילא אותו תפוחים ותאנים, וטען על כתיפו, וקירב לפני המלך בקופנדר, ואמר לו אדוני המלך שמעתי שאתה אוהב את הפירות, ובאתי לכבדך בתאנים ותפוחים, אמר המלך (לסדריוטין) [לסרדיוטין], טלו הסל וטפחו לו על פניו, וכן עשו וטפחו אותו על פניו, עד שנפחו פניו, ושברו את עיניו, ועשאוהו דוגמא, והלך לביתו כשהוא עשוי דוגמא ובוכה, והיא סבורה שהוא בא בסל מלא זהובים, וראתה אותו פניו נפוחות, וגופו מושבר ומוכה, אמרה לו מה לך, אמר לה ששמעתי לך והלכתי וכבדתי אותו באותו דורון, וטפחו אותי על פני, אילולי שמעתי לך והיטלתי בסל מיני פירות קשין, כבר היו מרגמין את פני ואת כל גופי בהן, וכל כך למה, ללמדך שהנשים הרעות מפילות את בעליהן, לפיכך לא יבטל אדם מן הנטיעות, אלא כשם שמצא עוד יוסיף ויטע, אפילו זקן, אמר הקב"ה לישראל למדו ממני, כביכול אמר ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם (בראשית ב ח).

(Lev. 19:23:) WHEN YOU COME INTO THE LAND AND PLANT. The Holy One said to Israel: Even though you find it (i.e., the land) full of all bounty, you shall not say: Let us settle down and not plant.28Tanh., Lev. 7:8. Rather, be careful in planting, as stated (ibid., cont.): AND PLANT ANY TREE FOR FOOD. Just as you came in and found plantings which others had planted, so you shall plant for your children, lest someone say: Since I am old and tomorrow I shall die, why should I toil for others. Solomon said (in Eccl. 3:11): HE HAS MADE EVERYTHING BEAUTIFUL IN ITS TIME. HE ALSO HAS PUT ETERNITY INTO THEIR HEART. ETERNITY ('LM) is what is written (without the W of the normal spelling, i.e., 'WLM.) Why? If the Holy One had not hidden (rt.: 'LM) the day of < one's > death from the children of Adam, a person would neither build nor plant; for he would have said: Tomorrow I shall die. Why should I persist in toiling for the sake of others? The Holy One, therefore, shut off (rt.: 'LM) human hearts from death, so that one would build and plant. < If > he is worthy, [it will be] for himself; < if > unworthy, < it will be > for others. There is a story about the emperor Hadrian, that he was going to war and traveling with his troops to fight with a certain country for having rebelled against him.29Cf. Lev. R. 25:5; Eccl. R. 2:20:1. Now he found a certain old man who was planting fig saplings. Hadrian said to him: You are an old man. < Why are you > persisting in taking the trouble to toil for others? He said to Hadrian: My Lord Emperor, here I am planting. If I am worthy, I shall eat of the fruit of my saplings; but if not, my children will eat. < The emperor > spent three years at war, and after three years he returned. What did that old man do? He took a fruit basket, filled it with the firstfruits of beautiful figs, and drew near to Hadrian. He said to him: My Lord Emperor: Take these figs, for I am the same old man whom you found when you were on your way < to the war >, when you said: You are an old man. Why are you taking the trouble to toil for others? See, the Holy One has already found me worthy to eat some fruit from my saplings. Now this < fruit > in my fruit basket is from those < saplings >. Hadrian said to his servants: Take it from him and fill it with gold coins. And so they did. The old man took the fruit basket full of gold coins and began to go about his house boasting to his wife and children. So he told them the story. Now a woman neighbor of his was there. She heard what the old man had said. She said to her husband: When all the children of Adam go < through life >, the Holy One gives to them and prepares bounty for them. But you dwell in your dark house in dark misfortune. See, our [neighbor] honored the emperor with a fruit basket of figs; and he filled it with gold coins for him. Now you get up, take a large basket, and fill it with varieties of choice fruit, with apples, figs, and the other varieties of beautiful fruit, since he loves them a lot. Go and honor him with them. Perhaps he will fill it with gold for you, as he did for our old neighbor. He went and heeded his wife. So he took a large basket, filled it with apples and figs, and loaded it on his shoulder. Then he approached the emperor on a side road30Lat.: compendairia. and said to him: My Lord Emperor, I heard that you love fruit, I have come to honor you with figs and apples. The Emperor said to his officers:31Gk.: stratiotai (“soldiers”). Take the basket and hit32rt.: TPH. This root is similar to the root for “apples,” and both are transliterated identically. The only difference is that the root for “apples” is spelled with a tav, while the root for “hit” is spelled with a tet. him on his face. And so they did. They hit him on his face, until his face swelled up; smashed his eyes; and made an example33Gk.: deigma. of him. So he went home as one of whom an example had been made and crying. Now she (i.e., his wife) thought that he was coming with a basket full of gold coins. So when she saw him with his face swollen and with his body shattered and beaten, she said to him: What is the matter with you? He said to her: When I heeded you and went to honor him with this gift,34Gk.: doron. they hit me on my face. If I had listened to you and put varieties of hard fruit in the basket, they would already have pelted my face and my whole body with them. And why all this? In order to teach you that evil women destroy their husbands. Therefore one should not cease from planting. Rather, just as he found, one should still continue to plant even though he is old. The Holy One said to Israel: Learn from me. He spoke < by example >, as it were. (Gen. 2:8): AND THE LORD GOD PLANTED A GARDEN IN EDEN, IN THE EAST.