Vayikra, Siman 4 ויקרא, ד׳
1 א

ויקרא אל משה. זש"ה גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד (משלי כט כג), כל מי שבורח מן השררה השררה רודפת אחריו, שאול ברח מן השררה בשעה שבא למלוך. שנאמר וישאלו עוד בה' הבא עוד [הלום] איש ויאמר ה' הנה הוא נחבא אל הכלים (ש"א י כב), מהו כשבאו ואמרו לו דבר המלוכה, אמר להם אין אני ראוי למלכות, אלא שאלו באורים ותומים, אם ראוי אני, ואם לאו הניחו אותי, מיד וישאלו עוד בה', מיד החביא עצמו עד ששאלו אורים ותומים, ויאמר ה' הנה הוא נחבא אל הכלים, כך שנו רבותינו, הכלים אלו אורים ותומים, זה ברח מן השררה ורדפה אחריו, שנאמר הראיתם אשר בחר בו ה' כי אין כמוהו בכל העם (שם שם כד), ואבימלך בן ירובעל רדף אחר השררה ואברחה ממנו, שנאמר וילך אבימלך בן ירובעל שכמה וגו', דברו נא באזני כל בעלי שכם וגו' (שופטים ט א ב), וישלח (ה') [אלהים] רוח רעה בין אבימלך וגו' (שם שם כג).

(Lev. 1:1:) THEN <THE LORD> CALLED UNTO MOSES. This text is related (to Prov. 29:23): ONE'S PRIDE WILL BRING HIM LOW, BUT THE LOW IN SPIRIT WILL OBTAIN HONOR. Whenever anyone flees from authority, the authority will pursue him.15Tanh., Lev. 1:3. Saul fled from authority when he came to reign, as stated (in I Sam. 10:22): SO THEY INQUIRED OF THE LORD AGAIN: HAS ANYONE ELSE COME [HERE]? AND THE LORD SAID: HERE HE IS HIDING AMONG THE BAGGAGE. What does it (the word BAGGAGE) mean? When they came and brought him word of his kingship, he told them: I am not worthy of kingship. Rather inquire by means of Urim and Thummim whether I am worthy; and if not, leave me alone. Immediately (ibid.), THEY INQUIRED OF THE LORD AGAIN (i.e., this second time), <and> immediately he hid himself until they had inquired of Urim and Thummim. (Ibid., cont.:) AND THE LORD SAID: HERE HE IS HIDING AMONG THE BAGGAGE (literally: INSTRUMENTS). Thus have our masters taught: These instruments were Urim and Thummim. This man fled from authority, and it pursued him, as stated (in I Sam. 10:24): DO YOU SEE THE ONE WHOM THE LORD HAS CHOSEN, THAT THERE IS NO ONE LIKE HIM AMONG ALL THE PEOPLES? But Abimelech ben Jerubbaal pursued authority, and it fled from him, as stated (in Jud. 9:1–2, 23): BUT ABIMELECH BEN JERUBBAAL WENT TO SHECHEM <UNTO HIS MOTHER'S BROTHERS >…, <SAYING>: PLEASE SPEAK IN THE EARS OF ALL THE CITIZENS OF SHECHEM…. THEN {THE LORD} [GOD] SENT AN EVIL SPIRIT BETWEEN ABIMELECH <AND THE CITIZENS OF SHECHEM >….

2 ב

ומשה ברח מן השררה בשעה שאמר לו הקב"ה (עלה) [לכה] ואשלחך אל פרעה וגו' (שמות ג י), ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח (שם ד יג). אמר ר' לוי שבעת ימים היה הקב"ה מפתה את משה בסנה לשלחו, והוא משיבו שלח נא ביד תשלח. שנאמר ויאמר משה אל ה' לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי (שם שם י), א"ל הקב"ה למשה חייך סופך לילך, כיון שהלך ואמר כה אמר ה' אלהי (העברים) [ישראל] וגו' (שם ה א), אמר אותו רשע מי ה' אשר אשמע בקולו (שם שם ב), התחיל משה אומר אני כבר עשיתי שליחותי הלך וישב לו, אמר לו הקב"ה ישבת לך, בא דבר אל פרעה מלך מצרים (שם ו יא), על כל דבור ודבור לך אל פרעה, השכם בבוקר, ללמדך שהיה בורח מן השררה, לסוף הוציאם וקרע להם אלת הים, והביאם אל המדבר, והוריד להם את המן, והעלה להם את הבאר, והגיז להם את השליו, ועשה את המשכן, ואמר מכאן ואילך מה יש לי לעשות, עמד וישב לו, אמר לו הקב"ה חייך יש לך מלאכה גדולה מכל מה שעשית ללמד לבני טומאה וטהרה ולהזהירן היאך יהו מקריבין קרבן לפני, שנאמר ויקרא אל משה [דבר אל בני ישראל אדם כי יקריב מכם קרבן]. אבימלך רדף אחר השררה וברחה ממנו, לקיים מה שנאמר גאות אדם תשפילנו (משלי כט כג), ושפל רוח יתמוך כבוד (שם). זה משה, שנאמר ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו (תהלים ח ו).

Moses also fled from authority when the Holy One said to him (in Exod. 3:10): {ARISE} [COME], I WILL SEND YOU UNTO PHARAOH…. (Exod. 14:13): BUT HE SAID: PRAY LORD, PLEASE MAKE SOMEONE ELSE YOUR AGENT. R. Levi said: For seven days the Holy One prevailed upon Moses in the thornbush in order to send him,16Lev. R. 11:6; Numb. R. 21:15; M. Pss. 18:22; cf. Exod. R. 3:14; also PR 7:2. and he was answering him: PLEASE MAKE SOMEONE ELSE YOUR AGENT. Thus it is stated (in Exod. 4:10): THEN MOSES SAID UNTO THE LORD: <PRAY, LORD,> I HAVE NEVER BEEN A MAN OF WORDS, EITHER IN THE PAST OR NOW THAT YOU HAVE SPOKEN UNTO YOUR SERVANT, FOR I AM SLOW OF SPEECH AND SLOW OF TONGUE. The Holy One said to Moses: By your life, in the end you shall go. When he did go, he said: (in Exod. 5:1): THUS SAYS THE LORD, THE GOD OF {THE HEBREWS} [ISRAEL]: <LET MY PEOPLE GO>…. That wicked man said (in vs. 2): WHO IS THE LORD, THAT I SHOULD HEED HIS VOICE?17Cf. Numb. R. 13:3. Moses began to say: I have already fulfilled my mission. He went and sat down. The Holy One said to him: Are you sitting down? (Exod. 6:11:) GO AND SPEAK UNTO PHARAOH KING OF EGYPT. For each and every oracle (as in Exod. 7:15), GO UNTO PHARAOH. (Exod. 8:16 [20]:) RISE UP EARLY IN THE MORNING. <These verses are> to teach you that he fled from authority. In the end he led them forth, divided the sea for them, brought them into the desert, brought down the manna for them, brought up the well for them, brought over the quails for them, and made the Tabernacle. Then he said: From now on what is there for me to do? He got ready and sat down. The Holy One said to him: By your life, now you have a greater work than any that you have done, <i.e.,> to teach my children clean and unclean, to enlighten them on how to offer sacrifice to me, as stated (in Lev. 1:1–2): THEN <THE LORD> CALLED UNTO MOSES <…> [SPEAK UNTO THE CHILDREN OF ISRAEL <…>: WHEN ONE OF YOU PRESENTS AN OFFERING.] Abimelech pursued authority and it fled from him, in fulfillment of what is stated (in Prov. 29:23): ONE'S PRIDE WILL BRING HIM LOW. (Ibid., cont.: BUT THE LOW IN SPIRIT WILL OBTAIN HONOR. This is Moses, of whom it is stated (in Ps. 8:6 [5]): FOR YOU HAVE MADE HIM A LITTLE LESS THAN DIVINE, AND CROWNED HIM WITH GLORY AND MAJESTY.