Ki Tisa, Siman 13 כי תשא, י״ג
1 א

וירא העם כי בושש משה (שמות לב א), מהו בושש, באו שש שעות ולא ירד משה, לפי שהתנה משה עמם ואמר להם לאחר מ' ימים אביא לכם את התורה, כיון שבאו שש שעות ולא ירד, מיד ויקהל העם על אהרן, רבותינו אמרו בא שטן ועירבב את העולם, והראה להם כמו משה תלוי מן הארץ ומטתו באויר, והיו מראין אותו באצבע, ואמרו כי זה משה האיש, באותה שעה אמר להם חור קשה עורף אין אתם נזכרים מה עשה לכם, עמדו והרגוהו, ונתכנסו על אהרן, שנאמר ויקהל העם על אהרן וגו' (שמות לב א), אמרו לו אם תעשה לנו אלהים מוטב, ואם לאו אני עושין לך כשם שעשינו לחור. וירא אהרן (שם שם ה), ראה מה שעשו לחור, ויבן מזבח (שם), הבין מזבוח, בקשו לבנות עמו, אמר להן הניחו לי ואני עושה אותו מעצמי שאין מי שיבנה אותו עמי, ואהרן נתכוון לומר עד שאני בונה אותו משה יורד, בנה אותו ולא ירד משה, מיד וישכימו ממחרת וגו' [וישב העם לאכול] (שם שם ו), כל מקום שאתה מוצא ישיבה שם תמצא קלקלה, שנאמר וישבו לאכל לחם (בראשית לז כה), מה (קיקלון) [קלקול] היה שם, שמכרו את יוסף ובמקום אחר כתיב וישב ישראל בשטים (במדבר כה א), ומה קלקול היה שם, ויחל העם לזנות (שם), ואף כאן וישב העאם, ישיבה של ע"ז, אמר קב"ה למשה הם קמו לצחק בע"ז ואתה יושב, (צא) (קום) לך רד (שמות לב ז), באותה שעה בא משה לירד וראה מלאכי חבלה ונתיירא לירד, שנאמר כי יגרותי מפני האף והחמה (דברים ט יט), מה עשה הלך ואחז את הכסא, שנאמר מאחז פני כסא [פרשו עליו עננו] (איוב כו ט), והגין עליו הקב"ה ופירשו מזיו שכינתו עליו, בוא וראה כמה גרמו עונות, אתמול היה משה מנגח בהם, ועכשיו נתיירא מהם, כי יגורתי [מפני האף והחמה]. חמשה מלאכי חבלה הם, אף וקצף ומשביר ומשחית וחימה, הזכיר משה ג' אבות, והלכו ג', ונשתייר אף וחימה, אמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם עמוד אתה באחד ואני באחד, שנאמר קומה ה' באפך (תהלים ז ז), א"ל הקב"ה לך רד, ירידה היא לך, א"ל למה, א"ל כי שחת עמך, א"ל משה עכשיו הן עמי ואינן עמך, שוב מחרון אפך, אמר ר' שמעון בן יוחי לא זז משה מהתפלל עד נרצה לו הקב"ה, אמר הקב"ה בעום הזה על ידי שהיה יצר הרע מצוי בכם חטאתם לפני, אבל לעולם הבא אני עוקרו מכם, שנאמר והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר (יחזקאל לו כו).

(Exod. 32:1:) WHEN THE PEOPLE SAW THAT MOSES WAS LATE <IN COMING DOWN FROM THE MOUNTAIN >. What is the meaning of WAS LATE (boshesh)?39Shab. 89a; Gen. R. 18:6; Exod. R. 41:7; cf. PR 11:12. <That> six (shesh) hours had passed (bo) without Moses having come down, for Moses had made an agreement with them and said to them: After forty days I will bring you the Law. As soon as six hours had passed and he had not come down, immediately (ibid., cont.): THE PEOPLE GATHERED TOGETHER AGAINST AARON. Our masters have said: Satan came, confounded the world,40See also Tanh., Exod. 9:19. and showed them something like Moses suspended from the earth, i.e., in the air41Avir; cf. Gk.: aer. beneath it.42Cf. the parallel in Exod. R. 41:7, which reads, “suspended between heaven and earth.” Then they pointed a finger at him and said (ibid., cont.): <ARISE AND MAKE A GOD FOR US WHO WILL GO BEFORE US, > FOR THIS IS THE MAN, MOSES.43The biblical context would suggest the following translation: FOR REGARDING THIS MAN MOSES <WHO BROUGHT US UP FROM THE LAND OF EGYPT, WE DO NOT KNOW WHAT HAS BECOME OF HIM >. At that time Hur said to them: O stiff-necked < people >, do you not remember what he did for you?44Lev. R. 10:3. According to Exod. 24:14, Moses left Aaron and Hur in charge while he was up on the mountain. They arose and killed him.45Below, Exod. 10:4; Exod. R. 41:7; 42:1; 48:3; Numb. R. 9:45. Then they gathered together against Aaron, as stated (ibid.): THE PEOPLE GATHERED TOGETHER AGAINST AARON….46Sanh. 7a; Exod. R. 51:8. They said to him: If you make a god for us, well and good; but if not, we will do to you just as we did to Hur. (Exod. 32:5:) WHEN AARON SAW THIS, <i.e., when> he saw what they had done to Hur, (ibid., cont.) HE BUILT (YBN) AN ALTAR (MZBH), <i.e.> he understood (HBYN) from the slaughtered (MZBWH) one.47So also Lev. R. 10:3; cf. Gen. R. 34:9, which gives the same interpretation of BUILT, in Gen. 8:20. They wanted to build <the altar> along with him. He said to them, leave me alone, and I will make it by myself, for no one is to build it along with me. Now Aaron had a plan. <He was> saying <to himself>: While I am building it, Moses will come down.48So also Exod. R. 37:2. Immediately (in Exod. 32:6): SO THEY ROSE EARLY THE NEXT DAY, < OFFERED BURNT OFFERINGS, AND BROUGHT PEACE OFFERINGS>; [AND THE PEOPLE SAT DOWN TO EAT AND DRINK.] In every place that you find sitting, there you find degradation.49Exod. R. 41:7; similarly Sanh. 106a; Gen. R. 38:7; Tanh., Gen. 9:1; Sifre, Numb. 131; PRE 47. Thus it is stated (in Gen. 37:25): THEN THEY SAT DOWN TO EAT BREAD. What degradation happened there? <It was there> that they sold Joseph. It is also written (in Numb. 25:1): WHILE ISRAEL WAS STAYING (literally: SITTING) AT SHITTIM. And what was the degradation there? (Ibid., cont.:) THE PEOPLE BEGAN TO GO WHORING <WITH THE DAUGHTERS OF MOAB>. And here too (in Exod. 32:6): THEN THE PEOPLE SAT DOWN, <i.e., in> the sitting of idolatry. The Holy One said to Moses; They have risen to revel in idolatry, while you are sitting <up here>. (Exod. 32:7:) GO AND GET DOWN. At that time Moses was going to go down, but he saw the angels of destruction and was afraid to go down. Thus it is stated (in Deut. 9:19): FOR I WAS AFRAID OF ANGER AND RAGE. What did he do? He went and grasped the throne, as stated (in Job 26:9): HE (Moses) GRASPS THE FACE OF A THRONE; [HE (the Holy One) SPREAD HIS CLOUD UPON HIM]. So the Holy One protected him and spread some of the radiance of his Divine Presence over him. Come and see how many troubles they caused. Yesterday Moses had shoved them (the angels of destruction) aside,50According to Shab. 88b-89a and Exod. R. 28:1, because the angels wanted the Torah for themselves, they tried to prevent Moses from receiving it. and now he was afraid of them. (Deut. 9:19:) FOR I WAS AFRAID OF [ANGER AND RAGE]. The five angels of destruction were Af (Anger), Qetsef (Wrath), Meshabber (Smasher), Mashhit (Destroyer), and Hemah (Rage); 51Cf. Tanh., Exod. 9:20. Moses mentioned three patriarchs, and three <angels> went away.52See also Exod. R. 44:1. But ANGER AND RAGE remained behind. Moses said to the Holy One: Sovereign of the World: You stand up to one and I to one, as stated (in Ps. 7:7 [6]): RISE UP, O LORD, IN YOUR Af (ANGER).53A more traditional translation would be: RISE UP, O LORD IN YOUR ANGER. The Holy One said to him (in Exod. 32:7): GO AND GET DOWN; you have a descent (i.e., degradation). He said to him: Why? HE SAID TO HIM: BECAUSE YOUR PEOPLE <WHOM YOU HAVE BROUGHT UP FROM THE LAND OF EGYPT > HAVE ACTED BASELY. Moses said to him: Now are they my people and not your people! (Exod. 32:12:) TURN BACK FROM YOUR WRATHFUL ANGER. R. Simeon ben Johay said: Moses did not move from praying until the Holy One was reconciled to them. The Holy One said: In this world you sinned against me because the evil drive was ordering you; but in the world to come I am rooting it out of you, as stated (in Ezek. 36:26): I WILL REMOVE THE HEART OF STONE FROM YOUR FLESH AND GIVE YOU A HEART OF FLESH.54Below, Tanh. (Buber), Lev. 1:12; above, Tanh. (Buber), Gen. 1:40; Tanh., Exod. 9:19; Tanh., Lev. 1:6.