Genesis, Chapter 29:17 בראשית, כ״ט:י״ז
1 א

ועיני לאה רכות. מפני בכייתה שהיתה בוכה. ואומרת יהי רצון שלא תפול בחלקו של רשע. א"ר חוניא גדולה תפלה שבטלה הגזירה. ולא עוד אלא שקדמה לאחותה.

2 ב

ורחל היתה יפת תואר. בקומה.

3 ג

ויפת מראה. בדמות.