Genesis, Chapter 15:1 בראשית, ט״ו:א׳
1 א

אחר הדברים האלה. ארז"ל כל מקום שנאמר אחר הדברים. אחר הרהורי דברים. ומה היו הרהורי הדברים של אברהם. ר' לוי אומר לפי שהיה אברהם אבינו מתפחד שמא באותן האוכלוסין שהרגתי היה בהם צדיק אחד. או ירא שמים אחד. אמר לו הקב"ה במחזה לאמר אל תירא אברם. כי לא היה בהם אחד שיש לך בעבורו עון. כי כולם היו למשרפות סיד כענין שנא' והיו עמים משרפות שיד קוצים כסוחים באש יצתו (ישעיה לג יב). אדרבה שכרך הרבה מאד. שכר גדול יש לך על שפינית העולם מהם. ד"א אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה. שהיה מתירא שלא יתקבצו עליו אוכלוסין למלחמה א"ל הקב"ה אל תירא אברם. אנכי מגן לך. אפילו כל העולם כולו יתקבצו עליך לא יוכלו לך. שאנכי מגן לך רבנן אמרו לפי שהיה אברהם אבינו מתפחד ואומר ירדתי לכבשן האש וניצלתי. לרעבון וניצלתי. עשיתי מלחמה עם המלכים האלו וניצלתי. שמא קבלתי שכרי בעולם הזה. ולא יש לי כלום חלק לעתיד לבא. אמר לו הקב"ה בוא וראה מה גנוז לך אל תירא אברם. שכל מה שעשיתי עמך מגן לך. חנם עשיתי עמך. אבל לעתיד לבוא שכרך הרבה מאד.

2 ב

ד"א אמר אברהם לפני הקב"ה רבונו של עולם כרת ברית עם נח שאין אתה מכלה את בניו עמדתי וסגלתי מצות ומעשים טובים יותר ממנו. ובריתו יהא דוחה בריתי. א"ל הקב"ה אל תירא אברם אנכי מגן לך. ממך העמדתי מגינים של צדיקים. ולא העמדתי מגינים של צדיקים מנח.

3 ג

היה דבר ה' אל אברם במחזה. עשרה לשונות נקראת נבואה. חזון. נבואה. הטפה. דבור. אמירה. צווי. משל. ומליצה. חידה. משא. החזון והדבור חזקים מכולם. גדול כחו של אברהם שנדבר עמו בדיבור ובחזון.