90:6צ׳:ו׳
1 א

יציץ. יפריח:

2 ב

ימולל. ענין כריתה כמו כי אמילם (לקמן קיח) ויבש. ר״ל וכבר נעשה יבש וכן אתה קצפת ונחטא (ישעיהו ס״ד:ד׳):