32:20ל״ב:כ׳
1 א

וירוח. מל׳ הרווחה והוא הפוך הדחק: