9:5ט׳:ה׳
1 א

מועד. זמן קבוע כמו העביר המועד (ירמיה מו):