60:20ס׳:כ׳
1 א

לא יבא. לא ישתקע עוד שמשך וירחך לא יכניס אורו לבל יאיר לך ר״ל לא תבטל מלכותך וממשלתך:

2 ב

כי ה׳ וכו׳. ר״ל הואיל ומה׳ בא הממשלה א״כ יהיה לאור עולם ולא תבוטל עוד:

3 ג

ושלמו. יתמו ויגמרו ימי אבלך כי לא תתאבלי עוד: