Chapter 19:2י״ט:ב׳
1 א

ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. והלא כבר נאמר בפרשת מסעות (במדבר ל״ג:ט״ו) ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני, ומה ת"ל ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני? הקיש נסיעתן מרפידים לביאתם למדבר סיני, מה ביאתם למדבר סיני בתשובה, אף נסיעתם מרפידים בתשובה. – דבר אחר הקיש ביאתם מדבר סיני לנסיעתם מרפידים, מה נסיעתם מרפידים מכעיסין למקום ולשעה קלה עשו תשובה ונתקבלו, אף ביאתם מדבר סיני היו מכעיסין למקום ולשעה קלה עשו תשובה ונתקבלו.

(Ibid. 2) "And they journeyed from Refidim and they came to the desert of Sinai": Is it not already written (Ibid. 1) "they came to the desert of Sinai"? __ Their journeying from Refidim is being likened to their coming to the desert of Sinai. Just as the latter was in a state of repentance, so, the former. Variantly: Their coming to the desert of Sinai is being likened to their journeying from Refidim. Just as in their journeying from Refidim, they angered the L rd for a short time, repented, and were accepted, so, in their coming to the desert of Sinai.

2 ב

אמר רבי אלעזר ב"ר יוסי הגלילי, הרי הוא אומר (תהלים פא) בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך, משעה שהייתי עונך ומגין עליך ומרעים עליך את כל העולם, מאותה שעה היה גלוי לפני מה שאתה עתיד לעשות במי מריבה.

R. Elazar b. R. Yossi Haglili said: It is written (Psalms 81:8) "In distress you called and I rescued you. I answered you from the recesses of thunder. I tested you at the waters of Merivah": At the (very) time that I answered and protected you and made the whole world thunder for you — at that very time it was revealed before Me what you were destined to do at the waters of Merivah!

3 ג

אבא שאול אומר: הרי הוא אומר, אענך בסתר רעם, אתה קורא בסתר ואני אענך בגלוי ומרעים עליך את כל העולם.

Abba Shaul says: It is written "I will answer you": You call "in secret," and I will answer you in the open and cause the whole world to thunder (for your sake). ...

4 ד

רבי יהודה בן לקיש אומר: הרי הוא אומר, (שמות ב) וירא אלהים את בני ישראל ראה בהם שעשו תשובה והם לא ראו זה את זה; וידע אלהים, ידע בהם שעשו תשובה והם לא ידעו זה בזה.

R. Yehudah b. Lakish says: It is written (Exodus 2:25) "And G d saw the children of Israel": He saw that they had repented, but they did not see (this in) each other. (Ibid.) "and G d knew": He knew that they had repented, but they did not know (this about) each other. ...

5 ה

ר' אלעזר ב"ר יוסי אומר משום אבא יוסי בן דורמסקית, הרי הוא אומר (שמות ב׳:כ״ה) וירא אלהים את בני ישראל, שהם עתידין להכעיס. וידע אלהים, שהם עתידין לנאץ. וכל כך למה, מכח התשובה בה הקשה.

R. Eliezer says in the name of Abba Yossi b. Dormaskith: "and G d saw the children of Israel": that they are destined to anger (Him), that they are destined to rebel. And why all this (readiness to forgive them)? Because of the omnipotence of repentance. ...

6 ו

כיוצא בו דרש רבי אלעזר בן יוסי, הרי הוא אומר (ישעיה סג) בכל צרתם לו צר, (שם) ויאמר אך עמי המה בנים לא ישקרו, וכי לא היה גלוי לפניו שעתידין לשקר, ת"ל אך, גלוי היה לפניו שהן עתידין לשקר. ומה ת"ל ויהי להם למושיע, אלא לא הושיען כבני אדם שהם עתידין להכעיס, אלא כבני אדם שאינם עתידין לבגוד בו עולמית. וכן הוא אומר (תהלים עח) ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו, ואף על פי כן והוא רחום יכפר עון; ואומר (ישעיה ו) השמן לב העם הזה וגו', ושב אננקי לתשובה לעשות שלה ורפא לו.

Similarly, R. Eliezer b. Yossi expounded (Isaiah 63:9) "In all of their afflictions, He was afflicted," (Ibid. 8) "And He said: 'Surely, they are My people, children who will not lie.'" But did He not know that they would lie? It is, therefore, written "Surely." (i.e., it was surely known to Him (that they would lie.) How, then, are we to understand (Ibid.) "and I will be their salvation"? __ He did not save them as men who were destined to anger Him, but as men who (by repentance) were not destined to be faithless to Him forever. And thus is it written (Psalms 78:36-37) "And they deceived Him with their mouths, and with their tongues they lied to Him, and their hearts were not constant with Him, and they were not faithful to His covenant" — in spite of which (Ibid. 38) "But He, being merciful, will forgive transgression," and (Isaiah 6:10) "The heart of this people has become fat, and its ears have become heavy, etc." (— in spite of which) (Ibid.) "if he repents, he will be healed."

7 ז

ויחנו במדבר. נתנה תורה דימוס פרהסייא במקום הפקר, שאלו נתנה בארץ ישראל, היו אומרים לאומות העולם אין להם חלק בה, לפיכך נתנה במדבר דימוס פרהסייא במקום הפקר, וכל הרוצה לקבל יבא ויקבל. יכול נתנה בלילה, ת"ל (שמות י״ט:ט״ז) ויהי ביום השלישי בהיות הבקר; יכול נתנה בשתיקה, ת"ל ויהי קולות וברקים; יכול לא היו שומעין את הקולות, ת"ל (שמות כ׳:ט״ו) וכל העם רואים את הקולות. ואומר (תהלים כט) קול ה' בהדר אמר בלעם הרשע לכל העומדים עליו (שם) ה' עוז לעמו יתן, ופתחו כולם ואמרו ה' יברך את עמו ישראל בשלום.

"and they encamped in the desert": The Torah was given openly, in a public place. For if it were given in Eretz Yisrael, they could say to the nations of the world: You have no portion in it. But it was given openly, in a public place, and all who want to take it may come and take it. I might think it was given at night; it is, therefore, written (Ibid. 19:16) "And it was on the third day, when it was morning, etc." I might think that it was given in silence; it is, therefore, written (Ibid.) "and there were thunders and lightnings." I might think that they did not hear the thunders; it is, therefore, written (Ibid. 20:15) "And all the people saw the thunders and the lightnings," and (Psalms 29:4) "the voice of the L rd in majesty, etc." The wicked Bilam said to all those standing with him (Ibid. 11) "The L rd will give strength to His people," and they all responded (Ibid.) "The L rd will bless His people in peace."

8 ח

ר' יוסי אומר: הרי הוא אומר, (ישעיה מה) לא בסתר דברתי במקום ארץ חשך וגו'. כשנתתיה אני בתחלה, לא נתתיה בסתר, ולא במקום ארץ חושך ולא במקום אפלה; ולא אמרתי לזרע יעקב, לאלו אני נותנה; אלא תוהו בקשוני, לא נתתיה פנגוס; וכן הוא אומר (ישעיה מה) אני ה' דובר צדק מגיד מישרים, כבר עד שלא נתתי לכם המצות הקדמתי לכם מתן שכרן, שנאמר (שמות טז) והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו והיה משנה, וכתיב (ויקרא כה) וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית וכו'. יכול אלו בלבד, ת"ל (תהלים קה) ויתן להם ארצות גוים מפני מה? (שם) בעבור ישמר חקיו ותורותיו ינצורו.

R. Yossi says: It is written (Isaiah 45:19) "Not in secrecy did I speak, in a place of darkness, etc." In the very beginning, when I gave it, I did not give it in secret or in a dark, dusky land. And I did not say to the seed of Jacob "Seek Me in vain" (i.e., gratis). I did not give it as a pledge (to be taken back), viz. (Ibid.) "I am the L rd, who speaks righteousness, who declares what is just." Even before I gave you the mitzvoth I "prefaced" their reward, viz. (Exodus 16:5) "And they shall prepare what they shall bring (of the manna) and it shall be double, etc." And it is written (Leviticus 25:21) "And I shall command My blessing for you in the sixth year, etc." I might think (that reward is given) only for these (Shabbath and Shevi'ith) alone (and not for other mitzvoth). It is, therefore, written (Psalms 105:44) "And He gave them the land of nations, etc." Why? (Ibid. 45) "So that they keep His statutes and observe His laws." ...

9 ט

היה ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר: הרי הוא אומר, (שם קמז) מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי, וכי מה עשו הגוים דווים האלו, שלא רצה ליתן להם את התורה, משפטים בל ידעום, שלא רצו לקבל שנאמר (חבקוק ג) אלוה מתימן יבא וגו' ונוגה כאור תהיה וגו' לפניך ילך דבר וגו' עמד וימודד ארץ ראה ויתר גוים וגו'.

R. Eliezer, the son of R. Yossi Haglili was wont to say (Ibid. 147:19) "He relates His statutes to Jacob, His statutes and His judgments to Israel. He did not do so for any other nation." Now what did these poor nations do that He declined to give them the Torah? (Ibid. 20) "Judgments they would not know" — they declined to accept (the Torah), viz. (Habakkuk 3:3) "G d came from the south … (4) with a glow like light … (5) "Before Him went a plague … (6) "He stood and measured out the land. He saw and He released the nations" (viz. Avodah Zarah 2b).

10 י

ויחן שם ישראל. כל מקום שהוא אומר ויסעו ויחנו, נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת, אבל כאן השוו כולם לב אחד, לכך נאמ' ויחן שם ישראל נגד ההר. (שם), מגיד שאמר להם זמן הרבה אתם עושים שם, וכן מצינו שהיו שנים עשר חדש פחות עשרת ימים. – נגד ההר. לצד מזרחו של הר; כל מקום שאתה מוצא נגד, פנים למזרח.

(Exodus 19:2) "And Israel encamped there": Elsewhere it is written "and they journeyed," "and they encamped" — they journeyed in quarrel and encamped in quarrel. Here, they were of one heart — wherefore it is written "and (it) encamped." "and Israel encamped there": He said to them, you will be there for a (relatively) long time. And, indeed, we find that they were there for twelve months less ten days. "opposite the mountain": to the east of the mountain. "opposite" always signifies to the east.