Chapter 14:13י״ד:י״ג
1 א

ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו, הרי משה מזרזן להודיע חכמתו של משה היאך היה עומד ומפייס לכל אותם האלפים והרבבות עליו מפורש בקבלה החכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים אשר וגו' (קהלת ז׳:י״ט): התיצבו וראו את ישועת ה', אמרו לו ישראל אימתי אמר להם משה היום שרת עליכם רוח הקדש שאין יציבה בכל מקום אלא רוח הקדש שנא' ראיתי את ה' נצב על המזבח ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים ובצעם בראש כלם ואחריתם בחרב אהרוג (עמוס ט) ואומר ויבא ה' ויתיצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל (שמ"א ג) ואומר קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצוונו (דברים לא) ואומר ותתצב אחותו מרחוק (שמות ב) ששרתה עליה רוח הקדש. למה היו ישראל דומים באותה שעה ליונה שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע והיה נחש נושף בה אם תכנס לפנים הרי הנחש ואם תצא לחוץ הרי הנץ כך היו ישראל דומים באותה שעה הים סוגר ושונא רודף מיד נתנו עיניהם בתפלה עליהם מפורש בקבלה יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה וגו' (שה"ש ב). כי קולך ערב ומראך נאוה, כי קולך ערב כתפלה ומראך נאוה בתלמוד תורה. ד"א כי קולך ערב בתפלה ומראך נאוה במעשה הטוב. ד"א התיצבו וראו את ישועת ה' אמרו לו אימתי אמר להם למחר אמרו לו משה רבינו אין בנו כח לסבול התפלל משה באותה שעה והראה להם הקב"ה תורמיות תורמיות של מלאכי השרת עומדים עליהם כענין שנאמר וישכם משרת איש האלהים וגו' ויראו והנה חיל סביבות העיר סוס ורכב ויאמר נערו אליו אהה אדוני איכה נעשה ויאמר אל תירא כי רבים אשר אתנו מאשר אתם ויתפלל אלישע ויאמר ה' פקח נא את עיניו ויראה ויפקח ה' את עיני הנער וירא והנה ההר מלא סוסים אש סביבות אלישע (מל"ב ו) כך התפלל משה באותה שעה והראה להם המקום תורמיות תורמיות של מלאכי השרת עומדים עליהם וכה"א מנוגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי אש (תהלים יח) עביו כנגד תורמיות שלהם, ברד כנגד בלסטראות שלהם, גחלי כנגד טרמסנה שלהם, אש כנגד הנפט שלהם, וירעם בשמים ה' כנגד אגפת תריסין ושיפת קולגסין שלהם, ועליון יתן קולו כנגד צחצוח חרבות שלהם, וישלח חציו ויפיצם כנגד חצים שלהם, וברקים רב ויהומם כנגד צוחה שלהם. ד"א וישלח חציו ויפיצם שהיו חצים מפזרים אותם וברקים מכנסין אותן ויהמם הממם וערבבם נטל סגניות שלהם ולא היו יודעים מה היו עושים. ד"א ויהומם אין הממה אלא מגפה כענין שנאמ' והמם מהומה גדולה וגו' (דברים ז׳:כ״ג):

(Exodus, Ibid.) "Stand ready (hithyatzvu) to see the salvation of the L rd": Moses said to them: Today the Shechinah will repose the Holy Spirit upon you; for "yetzivah" in all places refers to the Holy Spirit, viz. (Amos 9:1) "I saw the L rd nitzav on the altar", and (I Samuel 3:10): "And the L rd came vayithyatzev, and He called as before 'Samuel, Samuel'", and (Devarim 31:14) "Call Joshua vehithyatzvu in the tent of meeting and I will command him", and (Exodus 2:4) "Vatethatzav his sister from afar to know what would be done with him," the Holy Spirit reposing itself upon her. At that time, Israel were like a dove fleeing the rising sun and seeking refuge in the cleft of the rock, where the serpent hissed. If she enters within — the serpent; if she goes out — the rising sun. So, were Israel at that time, the sea raging (before them); the foe pursuing (behind them) — whereupon they raised their eyes in prayer. Of them it is written in the Tradition (Song of Songs 2:14) "My dove in the clefts of the rock, let Me see your face; let Me hear your voice. For your voice is sweet and your face is fair." "your voice is sweet" — in prayer. Variantly: "Stand ready to see the salvation of the L rd": They: When? Moses: Tomorrow. They: Moses our teacher we do not have the strength to wait. At that time Moses prayed and the Holy One Blessed be He showed them squadrons upon squadrons of ministering angels standing over them. Similarly, (II Kings 6:15-17) "And the attendant of the man of G d … saw a force surrounding the city, with horses and chariots. And his youth said to him: O, my master, what shall we do? … And Elisha prayed and he said: O L rd, open his eyes and let him see. And the L rd opened the eyes of the youth and he saw. And, behold, the mountain filled with horses and fiery chariots around Elisha." Thus did Moses pray at that time and the L rd showed them squadrons upon squadrons of ministering angels standing over them. And thus is it written (Psalms 18:13) "From the brilliance, opposing him": Opposed to what they presented, "His clouds, came forward, hail and coals of fire": Clouds opposed to their squadrons; hail opposed to their projectiles; coals opposed to their catapults; fire opposed to their naphtha. (14) "He shall thunder from the heavens", opposed to the clattering of their armor and the thumping of their boots. "And He shall raise His voice on high", opposed to the blasting of their trumpets. (15) "And He shall let fly his shafts and scatter them", opposed to their arrows. "and many lightnings and He shall rout them", opposed to the brandishing of their swords. Variantly: "And He shall let fly His shafts and scatter them": His shafts scattered them and His lightnings "huddled" them. "and they were confounded (vayehumam)": He took their greaves and they did not know what they were doing. Variantly (on "vayehumam"): "hamamah" is pestilence as in (Devarim 3:23) "vehamam mehumah gedolah until they perished."

2 ב

כי אשר ראיתם את מצרים, בשלשה מקומות הזהיר המקום לישראל שלא לחזור למצרים שנא' כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עד עולם, ואומר וה' אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד (שם יז), ואומר והשיבך ה' מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה (שם כח). בשלשתם חזרו שם ובשלשתם נפלו, הראשונה בימי סנחריב שנ' הוי היורדים מצרים לעזרה (ישעיה לא), השנית בימי יוחנן בן קרח שנ' והיתה החרב אשר אתם יראים ממנה שם תשיג אתכם בארץ מצרים והחרב אשר אתם דואגים ממנו שם ידבק אחריכם מצרים ושם תמותו (ירמיה מב), והשלישית בימי טורנינוס. בשלשתן חזרו ובשלשתן נפלו הה"ד אפרים יונה פותה אין לב וגו' (הושע ז). ארבע כתות נעשו ישראל על הים, אחת אומרת ליפול אל הים ואחת אומרת לשוב למצרים ואחת אומרת לעשות מלחמה כנגדן ואחת אומרת נצווח כנגדן. זאת שאמרה ליפול אל הים נאמר להם התיצבו וראו את ישועת ה', זו שאמרה נשוב למצרים נאמר להם כי אשר ראיתם את מצרים, זו שאמרה נעשה מלחמה כנגדן נאמר להם ה' ילחם לכם, זו שאמרה נצווח כנגדן נאמר להם ואתם תחרישון.

"For as you see Egypt": In three places the L rd exhorted Israel not to return to Egypt: (Here:) "for as you see Egypt this day, you shall see them no more, forever", (Devarim 17:16) "You must not go back this way again", (Ibid. 28:68) "… by the way which I told you, you shall not see it again." Three times they returned and three times they fell. The first, in the days of Sancheriv, viz. (Isaiah 31:1) "Woe unto those who go down to Egypt for help!" The second, in the days of Yochanan ben Kareach, (Jeremiah 42:16-17) "And it shall be, the sword which you fear will overtake you there in the land of Egypt and the famine which you worry over will follow after you in Egypt, and there will you die." The third, in the days of Trajanus. Three times they returned and three times they fell. As it is written, (Hoshea 7:11) "Ephraim is a silly dove, without a heart. They have called to Egypt, etc. Israel were four factions at the sea: One was for lunging into the sea; another, for returning to Egypt; another for warring against them; another, for crying out against them. Those who were for lunging into the sea — it was said to them: "Stand ready to see the salvation of the L rd. Those who were for returning to Egypt — it was said to them: "For as you see Egypt this day, you shall see them no more, forever." Those who were for warring against it" — it was said to them: "the L rd will war for you." Those who were for crying out against them — it was said to them: "And you be still."