Megillah 29aמגילה כ״ט א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Megillah 29a"
Toggle Reader Menu Display Settings
29aכ״ט א
1 א

מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת הכלה אמרו עליו על ר' יהודה בר' אילעאי שהיה מבטל ת"ת להוצאת המת ולהכנסת הכלה בד"א בשאין שם כל צורכו אבל יש שם כל צורכו אין מבטלין

One interrupts his Torah study to carry out the dead for burial and to escort a bride to her wedding. They said about Rabbi Yehuda, son of Rabbi Elai, that he would interrupt his Torah study to carry out the dead for burial and to escort a bride to her wedding. The Gemara qualifies this ruling: In what case is this statement said? Only where there are not sufficient numbers of other people available to perform these mitzvot and honor the deceased or the bride appropriately. However, when there are sufficient numbers, additional people should not interrupt their Torah study to participate.

2 ב

וכמה כל צורכו אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב תריסר אלפי גברי ושיתא אלפי שיפורי ואמרי לה תריסר אלפי גברי ומינייהו שיתא אלפי שיפורי עולא אמר כגון דחייצי גברי מאבולא עד סיכרא

The Gemara asks: And how many people are considered sufficient? Rav Shmuel bar Inya said in the name of Rav: Twelve thousand men and another six thousand men to blow horns as a sign of mourning. And some say a different version: Twelve thousand men, among whom are six thousand men with horns. Ulla said: For example, enough to make a procession of people all the way from the town gate [abbula] to the place of burial.

3 ג

רב ששת אמר כנתינתה כך נטילתה מה נתינתה בששים ריבוא אף נטילתה בס' ריבוא ה"מ למאן דקרי ותני אבל למאן דמתני לית ליה שיעורא

Rav Sheshet said: As the Torah was given, so it should be taken away, i.e., the same honor that was provided when the Torah was given at Mount Sinai should be provided when the Torah is taken through the passing away of a Torah scholar. Just as the Torah was given in the presence of six hundred thousand men, so too its taking should be done in the presence of six hundred thousand men. The Gemara comments: This applies to someone who read the Bible and studied halakhot for himself. But for someone who taught others, there is no limit to the honor that should be shown to him.

4 ד

תניא ר"ש בן יוחי אומר בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהן גלו למצרים שכינה עמהן שנאמר (שמואל א ב, כז) הנגלה נגליתי לבית אביך בהיותם במצרים וגו' גלו לבבל שכינה עמהן שנאמר (ישעיהו מג, יד) למענכם שלחתי בבלה ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן שנאמר (דברים ל, ג) ושב ה' אלהיך את שבותך והשיב לא נאמר אלא ושב מלמד שהקב"ה שב עמהן מבין הגליות

§ It is taught in a baraita: Rabbi Shimon ben Yoḥai says: Come and see how beloved the Jewish people are before the Holy One, Blessed be He. As every place they were exiled, the Divine Presence went with them. They were exiled to Egypt, and the Divine Presence went with them, as it is stated: “Did I reveal myself to the house of your father when they were in Egypt?” (I Samuel 2:27). They were exiled to Babylonia, and the Divine Presence went with them, as it is stated: “For your sake I have sent to Babylonia” (Isaiah 43:14). So too, when, in the future, they will be redeemed, the Divine Presence will be with them, as it is stated: “Then the Lord your God will return with your captivity” (Deuteronomy 30:3). It does not state: He will bring back, i.e., He will cause the Jewish people to return, but rather it says: “He will return,” which teaches that the Holy One, Blessed be He, will return together with them from among the various exiles.

5 ה

בבבל היכא אמר אביי בבי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא ולא תימא הכא והכא אלא זמנין הכא וזמנין הכא אמר אביי תיתי לי דכי מרחיקנא פרסה עיילנא ומצלינא התם אבוה דשמואל [ולוי] הוו יתבי בכנישתא דשף ויתיב בנהרדעא אתיא שכינה שמעו קול ריגשא [קמו ונפקו

The Gemara asks: Where in Babylonia does the Divine Presence reside? Abaye said: In the ancient synagogue of Huzal and in the synagogue that was destroyed and rebuilt in Neharde’a. And do not say that the Divine Presence resided here and there, i.e., in both places simultaneously. Rather, at times it resided here in Huzal and at times there in Neharde’a. Abaye said: I have a blessing coming to me, for whenever I am within a distance of a parasang from one of those synagogues, I go in and pray there, due to the special honor and sanctity attached to them. It was related that the father of Shmuel and Levi were once sitting in the synagogue that was destroyed and rebuilt in Neharde’a. The Divine Presence came and they heard a loud sound, so they arose and left.

6 ו

רב ששת הוה יתיב בבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא אתיא שכינה] ולא נפק אתו מלאכי השרת וקא מבעתו ליה אמר לפניו רבש"ע עלוב ושאינו עלוב מי נדחה מפני מי אמר להו שבקוהו

It was further related that Rav Sheshet was once sitting in the synagogue that was destroyed and rebuilt in Neharde’a, and the Divine Presence came but he did not go out. The ministering angels came and were frightening him in order to force him to leave. Rav Sheshet turned to God and said before Him: Master of the Universe, if one is wretched and the other is not wretched, who should defer to whom? Shouldn’t the one who is not wretched give way to the one who is? Now I am blind and wretched; why then do you expect me to defer to the angels? God then turned to the angels and said to them: Leave him.

7 ז

(יחזקאל יא, טז) ואהי להם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל ור"א אמר זה בית רבינו שבבבל

The verse states: “Yet I have been to them as a little sanctuary in the countries where they have come” (Ezekiel 11:16). Rabbi Yitzḥak said: This is referring to the synagogues and study halls in Babylonia. And Rabbi Elazar said: This is referring to the house of our master, i.e., Rav, in Babylonia, from which Torah issues forth to the entire world.

8 ח

דרש רבא מאי דכתיב (תהלים צ, א) ה' מעון אתה היית לנו אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות אמר אביי מריש הואי גריסנא בביתא ומצלינא בבי כנשתא כיון דשמעית להא דקאמר דוד (תהלים כו, ח) ה' אהבתי מעון ביתך הואי גריסנא בבי כנישתא

Rava interpreted a verse homiletically: What is the meaning of that which is written: “Lord, You have been our dwelling place in all generations” (Psalms 90:1)? This is referring to the synagogues and study halls. Abaye said: Initially, I used to study Torah in my home and pray in the synagogue. Once I heard and understood that which King David says: “Lord, I love the habitation of Your house” (Psalms 26:8), I would always study Torah in the synagogue, to express my love for the place in which the Divine Presence resides.

9 ט

תניא ר"א הקפר אומר עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא"י שנאמר (ירמיהו מו, יח) כי כתבור בהרים וככרמל בים יבא והלא דברים ק"ו ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה ללמוד תורה נקבעים בארץ ישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות שקורין ומרביצין בהן תורה עאכ"ו

It is taught in a baraita: Rabbi Elazar HaKappar says: In the future, the synagogues and the study halls in Babylonia will be transported and reestablished in Eretz Yisrael, as it is stated: “Surely, like Tabor among the mountains, and like Carmel by the sea, so shall he come” (Jeremiah 46:18). There is a tradition that these mountains came to Sinai at the giving of the Torah and demanded that the Torah should be given upon them. And are these matters not inferred through an a fortiori argument: Just as Tabor and Carmel, which came only momentarily to study Torah, were relocated and established in Eretz Yisrael in reward for their actions, all the more so should the synagogues and study halls in Babylonia, in which the Torah is read and disseminated, be relocated to Eretz Yisrael.

10 י

דרש בר קפרא מאי דכתיב (תהלים סח, יז) למה תרצדון הרים גבנונים יצתה בת קול ואמרה להם למה תרצו דין עם סיני כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני כתיב הכא גבנונים וכתיב התם (ויקרא כא, כ) או גבן או דק אמר רב אשי ש"מ האי מאן דיהיר בעל מום הוא:

Bar Kappara interpreted a verse homiletically: What is the meaning of that which is written: “Why do you look askance [teratzdun], O high-peaked mountains, at the mountain that God has desired for His abode” (Psalms 68:17)? A Divine Voice issued forth and said to all the mountains that came and demanded that the Torah be given upon them: Why do you seek [tirtzu] to enter into a legal dispute [din] with Mount Sinai? You are all blemished in comparison to Mount Sinai, as it is written here: “High-peaked [gavnunnim]” and it is written there, with regard to the blemishes that disqualify a priest: “Or crookbacked [gibben] or a dwarf” (Leviticus 21:20). Rav Ashi said: Learn from this that one who is arrogant is considered blemished. The other mountains arrogantly insisted that the Torah should be given upon them, and they were therefore described as blemished.

11 יא

אין עושין אותו קפנדריא: מאי קפנדריא אמר רבא קפנדריא כשמה מאי כשמה כמאן דאמר אדמקיפנא אדרי איעול בהא

§ The mishna teaches that even if a synagogue fell into ruin, it may not be made into a kappendarya. The Gemara asks: What is meant by kappendarya? Rava said: A shortcut, as implied by its name. The Gemara clarifies: What do you mean by adding: As implied by its name? It is like one who said: Instead of going around the entire row of houses [makkifna addari] to get to the other side, thereby lengthening my journey, I will enter this house and walk through it to the other side. The word kappendarya sounds like a contraction of makkifna addari. This is what Rava meant by saying: As implied by its name.

12 יב

א"ר אבהו אם היה שביל מעיקרא מותר

Rabbi Abbahu said: If a public path had initially passed through that location, before the synagogue was built, it is permitted to continue to use it as a shortcut, for the honor due to a synagogue cannot annul the public’s right of access to the path.

13 יג

אר"נ בר יצחק הנכנס ע"מ שלא לעשות קפנדריא מותר לעשותו קפנדריא וא"ר חלבו אמר ר"ה הנכנס לבהכ"נ להתפלל מותר לעשותו קפנדריא שנא' (יחזקאל מו, ט) ובבא עם הארץ לפני ה' במועדים הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב:

Rav Naḥman bar Yitzḥak said: With regard to one who enters a synagogue without intending to make it into a shortcut, when he leaves he is permitted to make it into a shortcut for himself, by leaving through the exit on the other side of the building. And Rabbi Ḥelbo said that Rav Huna said: With regard to one who enters a synagogue to pray, he is permitted to make it into a shortcut for himself by leaving through a different exit, and it is fitting to do so, as it is stated: “And when the people of the land shall come before the Lord in the appointed seasons, he that enters by way of the north gate to bow down shall go forth by the way of the south gate” (Ezekiel 46:9). This indicates that it is a show of respect not to leave through the same entrance through which one came in; it is better to leave through the other side.

14 יד

עלו בו עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפש: והתניא אינו תולש ומאכיל אבל תולש ומניח כי תנן נמי מתני' תולש ומאכיל תנן

§ The mishna teaches: If grass sprang up in a ruined synagogue, although it is not befitting its sanctity, one should not pick it, due to the anguish that it will cause to those who see it. It will remind them of the disrepair of the synagogue and the need to rebuild it. The Gemara asks: But isn’t it taught in a baraita: One may not pick the grass and feed it to one’s animals, but he may pick it and leave it there? The Gemara answers: When we learned the prohibition against picking the grass in the mishna as well, we learned only that it is prohibited to pick it and feed it to one’s animals, but it is permitted to leave it there.

15 טו

ת"ר בית הקברות אין נוהגין בהן קלות ראש אין מרעין בהן בהמה ואין מוליכין בהן אמת המים ואין מלקטין בהן עשבים ואם ליקט שורפן במקומן מפני כבוד מתים

The Sages taught in a baraita: In a cemetery, one may not act with frivolity; one may not graze an animal on the grass growing inside it; and one may not direct a water channel to pass through it; and one may not gather grass inside it to use the grass as feed for one’s animals; and if one gathered grass for that purpose, it should be burnt on the spot, out of respect for the dead.

16 טז

אהייא אילימא אסיפא כיון ששורפן במקומן מאי כבוד מתים איכא אלא ארישא:

The Gemara clarifies: With regard to the phrase: Out of respect for the dead, to which clause of the baraita does it refer? If we say it is referring to the last clause, that if one gathered grass that it should be burnt out of respect for the dead, then one could ask: Since the grass is burnt on the spot, and not publicly, what respect for the dead is there in this act? Rather, the phrase must be referring to the first clause of the baraita, and it explains why it is prohibited to act with frivolity.

17 יז

מתני׳ ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים חל להיות בתוך השבת מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת אחרת

MISHNA: On four Shabbatot during and surround-ing the month of Adar, a Torah portion of seasonal significance is read. When the New Moon of Adar occurs on Shabbat, the congregation reads the portion of Shekalim on that Shabbat. If the New Moon occurs during the middle of the week, they advance the reading of that portion to the previous Shabbat, and, in such a case, they interrupt the reading of the four portions on the following Shabbat, which would be the first Shabbat of the month of Adar, and no additional portion is read on it.

18 יח

בשניה זכור בשלישית פרה אדומה ברביעית החודש הזה לכם בחמישית חוזרין לכסדרן

On the second Shabbat, the Shabbat prior to Purim, they read the portion: “Remember what Amalek did” (Deuteronomy 25:17–19), which details the mitzva to remember and destroy the nation of Amalek. On the third Shabbat, they read the portion of the Red Heifer [Para] (Numbers 19:1–22), which details the purification process for one who became ritually impure through contact with a corpse. On the fourth Shabbat, they read the portion: “This month [haḥodesh] shall be for you” (Exodus 12:1–20), which describes the offering of the Paschal lamb. On the fifth Shabbat, they resume the regular weekly order of readings and no special portion is read.

19 יט

לכל מפסיקין בראשי חדשים בחנוכה ובפורים בתעניות ובמעמדות וביוה"כ:

For all special days, the congregation interrupts the regular weekly order of readings, and a special portion relating to the character of the day is read. This applies on the New Moons, on Hanukkah, and on Purim, on fast days, and on the non-priestly watches, and on Yom Kippur.

20 כ

גמ׳ תנן התם באחד באדר משמיעין על השקלים

GEMARA: We learned in a mishna there (Shekalim 1:1): On the first of Adar they make a public announcement concerning the forthcoming collection of half-shekels. The money is used for the communal offerings in the Temple in the coming year.