Megillah 27bמגילה כ״ז ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Megillah 27b"
Toggle Reader Menu Display Settings
27bכ״ז ב
1 א

חבר עיר אבל יש שם חבר עיר תינתן לחבר עיר וכ"ש דעניי דידי ודידכו עלי סמיכי:

town scholar supervising the handling of the community’s needs, in the town in which the charity was collected. However, if there is a town scholar there, the money should be given to the town scholar, and he may use it as he sees fit. Since, in this case, the money had been given to Rav Huna, the use of the money should be up to his discretion. Rav Huna added: And all the more so in this instance, as both my poor in my town and your poor in your town rely upon me and my collections of charity. Rav Huna was also in charge of distributing charity for the surrounding area. It was certainly proper to leave the money with him, so that he could distribute it among all those in need.

2 ב

מתני׳ אין מוכרין את של רבים ליחיד מפני שמורידין אותו מקדושתו דברי רבי מאיר אמרו לו א"כ אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה:

MISHNA: They may not sell a sacred object belonging to the community to an individual, even if the object will still be used for the same purpose, due to the fact that by doing so they downgrade its degree of sanctity, as an item used by fewer people is considered to have a lower degree of sanctity than one used by many; this is the statement of Rabbi Meir. The Rabbis said to him: If so, by your logic, it should also not be permitted to sell a sacred object from a large town to a small town. However, such a sale is certainly permitted, and therefore it must also be permitted to sell such an object to an individual.

3 ג

גמ׳ שפיר קאמרי ליה רבנן לר"מ ור"מ מעיר גדולה לעיר קטנה מעיקרא קדישא השתא נמי קדישא מרבים ליחיד ליכא קדושה

GEMARA: The Gemara asks: The Rabbis are saying well to Rabbi Meir, as they provided a rational argument for their opinion. How could Rabbi Meir counter their claim? The Gemara answers: Rabbi Meir holds that when a sacred object is transferred from a large town to a small town, there is no significant downgrade in the degree of sanctity, as at the outset it was sacred for a community and now too it is sacred for a community. But when it is transferred from a community to an individual, there is a significant downgrade in the degree of sanctity, as there is no longer the degree of sanctity that existed beforehand.

4 ד

ורבנן אי איכא למיחש כי האי גוונא נמי איכא למיחש משום (משלי יד, כח) ברוב עם הדרת מלך:

And the Rabbis, how could they respond to Rabbi Meir’s claim? If there is cause to be concerned about the decrease in the number of people who will use the object when it is transferred from a community to an individual, then in a case like this as well, where the object is transferred to a smaller community, there should be cause to be concerned about this due to the principle expressed in the verse: “In the multitude of people is the king’s glory” (Proverbs 14:28). The verse teaches that the larger the assembly involved in a mitzva, the greater the honor to God. However, it is apparent that this principle does not prevent the sale of a synagogue to a smaller community, and therefore it should not prevent the selling of a synagogue to an individual.

5 ה

מתני׳ אין מוכרין בית הכנסת אלא על תנאי שאם ירצו יחזירוהו דברי ר"מ וחכ"א מוכרין אותו ממכר עולם חוץ מארבעה דברים למרחץ ולבורסקי לטבילה ולבית המים ר' יהודה אומר מוכרין אותה לשם חצר והלוקח מה שירצה יעשה:

MISHNA: They may sell a synagogue only with a stipulation that if the sellers so desire it, the buyers will return it to them; this is the statement of Rabbi Meir. And the Rabbis say: They may sell a synagogue with a permanent sale for any usage, except the following four things, which would be an affront to the synagogue’s previous sanctity: For a bathhouse, where people stand undressed; or for a tannery [burseki], due to the foul smell; for immersion, i.e., to be used as a ritual bath, where people also stand undressed; or for a lavatory. Rabbi Yehuda says: They may sell a synagogue for the generic purpose of serving as a courtyard, and then the buyer may then do with it as he wishes, even if that is one of the above four purposes.

6 ו

גמ׳ ולר"מ היכי דיירי בה הא הויא לה רבית

GEMARA: The Gemara asks: But according to Rabbi Meir, how may those who purchased the synagogue live in it? Isn’t living there tantamount to taking interest? If the sellers demand the synagogue’s return, the payment given for it would be returned to the buyers. Accordingly, in a broad view of things, that sum of money may be considered as a loan that was given from the buyers to the sellers, until the synagogue was demanded back. The buyers benefited from giving that loan by being able to live in the synagogue building. However, gaining any benefit from a loan is prohibited as interest.

7 ז

א"ר יוחנן ר"מ בשיטת ר"י אמרה דאמר צד אחד ברבית מותר

Rabbi Yoḥanan said: Rabbi Meir stated his opinion in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, who said: Uncertain interest, i.e., a transaction that will not certainly result in a situation of interest, is permitted.

8 ח

דתניא הרי שהיה נושה בחבירו מנה ועשה לו שדהו מכר בזמן שמוכר אוכל פירות מותר לוקח אוכל פירות אסור

In the case of the mishna, the sale might never be undone, and then there would be no loan to speak of. It should therefore be permitted as a case of uncertain interest, as it is taught in a baraita: If one had a debt of one hundred dinars against his fellow, and the borrower made a conditional sale of his field because he did not have any money to repay the loan, stipulating that if he later comes into the possession of money with which to repay the loan, the field reverts back to his ownership, then as long as the seller of the field consumes the produce of that field, such an arrangement is permitted. If the buyer consumes the produce, the arrangement is prohibited, as if the sale were to be reverted, then the money given for it would be considered a loan from the buyer to the seller, and therefore any benefit the buyer gains due to that loan should be prohibited as interest.

9 ט

ר' יהודה אומר אפילו לוקח אוכל פירות מותר וא"ר יהודה מעשה בביתוס בן זונן שעשה שדהו מכר על פי ראב"ע ולוקח אוכל פירות היה אמרו לו משם ראיה מוכר אוכל פירות היה ולא לוקח

Rabbi Yehuda says: Even if the buyer consumes the produce, it is permitted. Since it is possible that the sale might never be undone, in which case there would be no loan to speak of, it is a case of uncertain interest, which is permitted. And Rabbi Yehuda said: There was an incident involving Baitos ben Zunen, who made a conditional sale of his field in a similar arrangement under the direction of Rabbi Elazar ben Azarya, and the buyer was consuming the produce in accordance with Rabbi Yehuda’s ruling. The Rabbis said to him: Do you seek to bring a proof from there? In that case, it was actually the seller who was consuming the produce and not the buyer.

10 י

מאי בינייהו צד אחד ברבית איכא בינייהו מר סבר צד אחד ברבית מותר ומר סבר צד אחד ברבית אסור

The Gemara analyses the dispute: What is the practical difference between them? The permissibility of an uncertain interest agreement is the practical difference between them. One Sage, Rabbi Yehuda, holds that uncertain interest is permitted and one Sage, i.e., the Rabbis, holds that uncertain interest is prohibited.

11 יא

רבא אמר דכ"ע צד אחד ברבית אסור והכא רבית ע"מ להחזיר איכא בינייהו מר סבר רבית ע"מ להחזיר מותר ומר סבר אסור:

Rava said a different explanation of the dispute: According to everyone, uncertain interest is prohibited, and here it is the question of the permissibility of interest given on the condition that it will be returned that is the practical difference between them. In addition to the arrangement described in the baraita, the parties in this case agreed that the buyer would consume the produce; if the sale would later be reverted, then the buyer would reimburse the seller for the value of the produce. One Sage, Rabbi Yehuda, holds that interest that is given on condition that it will be returned is permitted; this is because even if the sale is reverted and the sale becomes a loan retroactively, the buyer-lender will not benefit from that loan since he reimbursed the seller-borrower for the value of the produce. And one Sage, i.e., the Rabbis, holds that it is prohibited.

12 יב

וחכ"א מוכרין אותו ממכר עולם וכו': אר"י אמר שמואל מותר לאדם להשתין מים בתוך ד' אמות של תפלה

§ The mishna states: And the Rabbis say: They may sell a synagogue with a permanent sale. However, it may not be sold if it will be used for activities that would be an affront to the synagogue’s previous sanctity. The Gemara considers a related halakha: Rav Yehuda said that Shmuel said: It is permitted for a person to urinate within four cubits of where one has just offered a prayer, i.e., one may urinate even in the same place as he prays.

13 יג

אמר רב יוסף מאי קמ"ל תנינא ר' יהודה אומר מוכרין אותה לשום חצר ולוקח מה שירצה יעשה ואפילו רבנן לא קאמרי אלא בית הכנסת דקביע קדושתיה אבל ד"א דלא קביע קדושתייהו לא

Rav Yosef said: What is he teaching us? We already learned this in the mishna: Rabbi Yehuda says: They may sell a synagogue for the generic purpose of serving as a courtyard, and the buyer may then do with it as he wishes, even if he wishes to make it into a lavatory. And even the Rabbis, who disagree with Rabbi Yehuda, say their ruling only with regard to a synagogue whose sanctity is permanent. However, with regard to the four cubits of where one happened to stand in prayer, whose sanctity is not permanent, no, even the Rabbis would be lenient.

14 יד

תני תנא קמיה דרב נחמן המתפלל מרחיק ד"א ומשתין והמשתין מרחיק ד"א ומתפלל

A tanna taught a baraita before Rav Naḥman: One who prayed should distance himself four cubits from where he was standing, and only then may he urinate. And one who urinated should distance himself four cubits, and only then may he pray.

15 טו

א"ל בשלמא המשתין מרחיק ד"א ומתפלל תנינא כמה ירחיק מהן ומן הצואה ד"א

Rav Naḥman said to him: Granted, the second clause of the baraita, that one who urinated should distance himself four cubits and only then may he pray, makes sense, as we already learned in a mishna (Berakhot 22b): How far must one distance oneself from urine and excrement? Four cubits.

16 טז

אלא המתפלל מרחיק ד"א ומשתין למה לי אי הכי קדשתינהו לכולהו שבילי דנהרדעא תני

But the first clause of the baraita, that one who prayed should distance himself four cubits from where he was standing and only then may he urinate, why should I require this? How could there be such a halakha? If that is so, you have sanctified all the streets of the city of Neharde’a, for people have certainly prayed on every one of its streets. According to this halakha, it should be prohibited to urinate everywhere. The Gemara answers: Emend and teach the baraita as saying not that one should distance himself four cubits, but that one should wait the time it takes to walk four cubits.

17 יז

ישהה בשלמא משתין ישהה כדי הילוך ד"א משום ניצוצות אלא מתפלל ישהה כדי הילוך ד"א ל"ל אמר רב אשי שכל ד"א תפלתו סדורה בפיו ורחושי מרחשן שפוותיה:

The Gemara addresses the emended version of the baraita: Granted, its second clause, that one who urinated waits the time it takes to walk four cubits and only then may he pray, makes sense. This is due to the droplets of urine that may still be issuing from him; he should wait until they cease entirely. However, with regard to the first clause, that one who prayed should wait the time it takes to walk four cubits and only then may he urinate, why should I require this? Rav Ashi said: Because for all the time it takes to walk four cubits, his prayer is still arranged in his mouth, and his lips are still articulating them.

18 יח

זלפ"ן סימן:

§ The Gemara cites a series of Sages who explained the reasons they were blessed with longevity and provides a mnemonic device, indicating the order in which the Sages are cited: Zayin, lamed, peh, nun. Zayin for Rabbi Zakkai; lamed for Rabbi Elazar; peh for Rabbi Perida; nun for Rabbi Neḥunya.

19 יט

שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים אמר להם מימי לא השתנתי מים בתוך ד"א של תפלה ולא כניתי שם לחבירי ולא ביטלתי קידוש היום אמא זקינה היתה לי פעם אחת מכרה כפה שבראשה והביאה לי קידוש היום

The Gemara presents the first incident: Rabbi Zakkai was once asked by his disciples: In the merit of which virtue were you blessed with longevity? He said to them: In all my days, I never urinated within four cubits of a place that had been used for prayer. Nor did I ever call my fellow by a nickname. And I never neglected the mitzva of sanctifying the day of Shabbat over wine. I was meticulous about this mitzva to the extent that I had an elderly mother, and once, when I did not have wine, she sold the kerchief that was on her head, and from the proceeds she brought me wine upon which to do the mitzva of sanctifying the day.

20 כ

תנא כשמתה הניחה לו ג' מאות גרבי יין כשמת הוא הניח לבניו שלשת אלפים גרבי יין

It was taught concerning Rabbi Zakkai: When his mother died, she left him three hundred barrels of wine. When he died, he left his sons three thousand barrels of wine. Since they were so meticulous in the mitzva of sanctifying the day of Shabbat with wine, God rewarded them with wealth and an abundance of wine.

21 כא

רב הונא הוה אסר ריתא וקאי קמיה דרב אמר ליה מאי האי א"ל לא הוה לי קידושא ומשכנתיה להמיינאי ואתאי ביה קידושא א"ל יהא רעוא דתיטום בשיראי

In a related incident, it once happened that Rav Huna was girded with a piece of straw [rita] and was standing before Rav. Rav said to him: What is this? Why are you dressed in this way? He said to him: I had no wine for sanctifying the day of Shabbat, so I pawned my belt [hemyanai], and with the proceeds I brought wine for sanctifying the day. Rav said to him: May it be God’s will that you be enveloped in silk [shira’ei] in reward for such dedication.

22 כב

כי איכלל רבה בריה רב הונא איניש גוצא הוה גנא אפוריא אתיין בנתיה וכלתיה שלחן ושדיין מנייהו עליה עד דאיטום בשיראי שמע רב ואיקפד אמר מאי טעמא לא אמרת לי כי ברכתיך וכן למר

When Rabba, his son, was married, Rav Huna, who was a short man, was lying on his bed, and owing to his diminutive size he went unnoticed. His daughters and daughters-in-law came into the room and removed and threw their silk garments upon him until he was entirely enveloped in silk. With this, Rav’s blessing was fulfilled to the letter. When Rav heard about this, he became angry with Rav Huna, and said: What is the reason that when I blessed you, you did not respond in kind and say to me: And likewise to the Master? Had you done so, I would have also benefitted from the blessing.

23 כג

שאלו תלמידיו את ר"א בן שמוע במה הארכת ימים אמר להם מימי לא עשיתי קפנדריא לב"ה ולא פסעתי על ראשי עם קדוש ולא נשאתי כפי בלא ברכה

The Gemara discusses the second occasion where a Sage explained his longevity: Rabbi Elazar ben Shammua was once asked by his disciples: In the merit of which virtue were you blessed with longevity? He said to them: In all my days, I never made a shortcut through a synagogue.Nor did I ever stride over the heads of the sacred people, i.e., I never stepped over people sitting in the study hall in order to reach my place, so as not to appear scornful of them. And I never raised my hands in the Priestly Benediction without reciting a blessing beforehand.

24 כד

שאלו תלמידיו את ר' פרידא במה הארכת ימים אמר להם מימי לא קדמני אדם לבית המדרש

On the third occasion, Rabbi Perida was once asked by his disciples: In the merit of which virtue were you blessed with longevity? He said to them: In all my days, no person ever arrived before me to the study hall, as I was always the first to arrive.