Megillah 24b:4מגילה כ״ד ב:ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Megillah 24b:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
24bכ״ד ב
1 א

הכא נמי איכא נצויי אביו ונצויי רבו:

Here, also, according to Rabba bar Shimi, it is to prevent his father or teacher from quarreling.

2 ב

פוחח פורס על שמע וכו': בעא מיניה עולא בר רב מאביי קטן פוחח מהו שיקרא בתורה

§ We learned in the mishna: One whose limbs are exposed [poḥe’aḥ] may recite the introductory prayers and blessing before Shema and translate the Torah reading into Aramaic, but he may not read from the Torah. Ulla bar Rav raised a dilemma before Abaye: What is the halakha with regard to whether a minor whose limbs are exposed may read from the Torah? Can it be argued that a minor’s bare limbs do not fall under the category of nakedness, and therefore it is permitted for him to read the Torah despite the fact that parts of his body are exposed?

3 ג

אמר ליה ותיבעי לך ערום ערום מאי טעמא לא משום כבוד צבור הכא נמי משום כבוד צבור:

Abaye said to him: And according to this reasoning, raise the dilemma with regard to a minor who is totally naked. What is the reason that a minor who is naked may not read the Torah? It is due to respect for the public. Here, too, a poḥe’aḥ may not read from the Torah due to respect for the public.

4 ד

סומא פורס על שמע וכו': תניא אמרו לו לרבי יהודה הרבה צפו לדרוש במרכבה ולא ראו אותה מימיהם

The mishna continues: One who is blind may recite the introductory prayers and blessing before Shema, and he may also translate the Torah reading into Aramaic. Rabbi Yehuda says: Anyone who has not seen the luminaries in his life may not recite the first of the blessings before Shema, which is the blessing over the luminaries. It is taught in a baraita that they said to Rabbi Yehuda: Many have seen enough with their mind to expound upon the Divine Chariot, although they have never actually seen it. Similarly, even one who has never seen the luminaries may recite the blessing.

5 ה

ור' יהודה התם באבנתא דליבא תליא מילתא והא קא מיכוין וידע הכא משום הנאה הוא והא לית ליה הנאה

And how does Rabbi Yehuda counter this argument? He can say that there, with regard to the Chariot, the matter depends upon the heart’s comprehension, and one can concentrate his mind and understand the Chariot even if he has never actually seen it. But here, with regard to the luminaries, the blessing is recited due to the benefit one derives from them, and one who is blind does not derive any benefit from them, and therefore he may not recite a blessing over them.

6 ו

ורבנן אית ליה הנאה כרבי יוסי דתניא א"ר יוסי כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה (דברים כח, כט) והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה וכי מה אכפת ליה לעור בין אפילה לאורה

And the Rabbis maintain that even a blind man derives benefit from the luminaries, in accordance with the opinion of Rabbi Yosei, as it is taught in a baraita that Rabbi Yosei said: All of my life I was troubled by this verse, which I did not understand: “And you shall grope at noon as the blind man gropes in the darkness” (Deuteronomy 28:29). I was perplexed: What does it matter to a blind person whether it is dark or light? He cannot see in any event, so why does the verse speak about a blind man in the darkness?

7 ז

עד שבא מעשה לידי פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה וראיתי סומא שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו אמרתי לו בני אבוקה זו למה לך אמר לי כל זמן שאבוקה בידי בני אדם רואין אותי ומצילין אותי מן הפחתין ומן הקוצין ומן הברקנין:

I continued to ponder the matter until the following incident occurred to me. I was once walking in the absolute darkness of the night, and I saw a blind man who was walking on his way with a torch in his hands. I said to him: My son, why do you need this torch if you are blind? He said to me: As long as I have a torch in my hand, people see me and save me from the pits and the thorns and the thistles. Even a blind man derives at least indirect benefit from the light, and therefore he may recite the blessing over the heavenly luminaries.

8 ח

מתני׳ כהן שיש בידיו מומין לא ישא את כפיו ר' יהודה אומר אף מי שהיו ידיו צבועות סטיס לא ישא את כפיו מפני שהעם מסתכלין בו:

MISHNA: A priest who has blemishes on his hands may not lift his hands to recite the Priestly Benediction. Because of his blemish, people will look at his hands, and it is prohibited to look at the hands of the priests during the Priestly Benediction. Rabbi Yehuda says: Even one whose hands were colored with satis, a blue dye, may not lift his hands to recite the Priestly Benediction because the congregation will look at him.

9 ט

גמ׳ תנא מומין שאמרו בפניו ידיו ורגליו אמר ר' יהושע בן לוי ידיו בוהקניות לא ישא את כפיו תניא נמי הכי ידיו בוהקניות לא ישא את כפיו עקומות עקושות לא ישא את כפיו

GEMARA: It is taught in a baraita: The blemishes that the Sages said disqualify a priest from reciting the Priestly Benediction include any blemishes found on his face, hands, and feet, but not blemishes that are not visible to others. Rabbi Yehoshua ben Levi said: If his hands are spotted with white blotches, he may not lift his hands to recite the Priestly Benediction. The Gemara notes that this is also taught in a baraita: If a priest’s hands are spotted, he may not lift his hands to recite the Priestly Benediction. Similarly, if his hands are curved inward or bent sideways, he may not lift his hands to recite the Priestly Benediction.

10 י

אמר רב אסי חיפני (ובשיני) לא ישא את כפיו תניא נמי הכי אין מורידין לפני התיבה לא אנשי בית שאן ולא אנשי בית חיפה ולא אנשי טבעונין מפני שקורין לאלפין עיינין ולעיינין אלפין

Apropos the previous discussion, Rav Asi said: A priest from Haifa or Beit She’an may not lift his hands to recite the Priestly Benediction, as he does not know how to properly pronounce the guttural letters. This is also taught in a baraita: One may not allow the people of Beit She’an, nor the people of Beit Haifa, nor the people of Tivonin to pass before the ark in order to lead the service because they pronounce alef as ayin and ayin as alef, and they thereby distort the meaning of the prayers.

11 יא

אמר ליה רבי חייא לר' שמעון בר רבי אלמלי אתה לוי פסול אתה מן הדוכן משום דעבי קלך אתא אמר ליה לאבוה אמר ליה זיל אימא ליה כשאתה מגיע אצל (ישעיהו ח, יז) וחכיתי לה' לא נמצאת מחרף ומגדף

The Gemara relates that Rabbi Ḥiyya once said to Rabbi Shimon, son of Rabbi Yehuda HaNasi: If you were a Levite, you would be disqualified from singing on the platform in the Temple courtyard because your voice is thick. Offended by this remark, Rabbi Shimon went and told his father, Rabbi Yehuda HaNasi, what Rabbi Ḥiyya had said. Rabbi Yehuda HaNasi said to him: Go and say to him: When you study and reach the verse: “And I will wait upon [veḥikkiti] the Lord” (Isaiah 8:17), will you not be a maligner and a blasphemer? Rabbi Ḥiyya, who was from Babylonia, was unable to differentiate between the letters ḥet and heh, and he would therefore pronounce the word veḥikkiti as vehikkiti, which means: And I will strike.

12 יב

אמר רב הונא זבלגן לא ישא את כפיו והא ההוא דהוה בשיבבותיה דרב הונא והוה פריס ידיה ההוא דש בעירו הוה תניא נמי הכי זבלגן לא ישא את כפיו ואם היה דש בעירו מותר

Rav Huna said: A priest whose eyes constantly run with tears may not lift his hands to recite the Priestly Benediction. The Gemara asks: Wasn’t there a certain priest with this condition in the neighborhood of Rav Huna, and he would spread his hands and recite the Priestly Benediction? The Gemara answers: That priest was a familiar figure in his town. Since the other residents were accustomed to seeing him, he would not draw their attention during the Priestly Benediction. This is also taught in a baraita: One whose eyes run should not lift his hands to recite the Priestly Benediction, but if he is a familiar figure in his town, he is permitted to do so.

13 יג

א"ר יוחנן סומא באחת מעיניו לא ישא את כפיו והא ההוא דהוה בשיבבותיה דרבי יוחנן דהוה פריס ידיה ההוא דש בעירו הוה תניא נמי הכי סומא באחת מעיניו לא ישא את כפיו ואם היה דש בעירו מותר:

Rabbi Yoḥanan said: One who is blind in one eye may not lift his hands to recite the Priestly Benediction because people will gaze at him. The Gemara asks: Wasn’t there a certain priest who was blind in one eye in the neighborhood of Rabbi Yoḥanan, and he would lift his hands and recite the Priestly Benediction? The Gemara answers: That priest was a familiar figure in his town, and therefore he would not attract attention during the Priestly Benediction. This is also taught in a baraita: One who is blind in one eye may not lift his hands and recite the Priestly Benediction, but if he is a familiar figure in his town, he is permitted to do so.

14 יד

ר"י אומר מי שהיו ידיו צבועות לא ישא את כפיו: תנא אם רוב אנשי העיר מלאכתן בכך מותר:

We learned in the mishna that Rabbi Yehuda said: One whose hands are colored should not lift his hands to recite the Priestly Benediction. It was taught in a baraita: If most of the townspeople are engaged in this occupation, dyeing, he is permitted to recite the Priestly Benediction, as the congregation will not pay attention to his stained hands.

15 טו

מתני׳ האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין אף בלבנים לא יעבור בסנדל איני עובר אף יחף לא יעבור

MISHNA: One who says: I will not pass before the ark to lead the prayer service in colored garments, may not pass before the ark to lead the prayer service even in white garments. There is concern that one who insists on wearing clothing of a specific color during his prayers is a heretic and therefore unfit to lead the service. Similarly, if one says: I will not pass before the ark wearing sandals, he may not pass before it even barefoot, as he is not acting in accordance with the teachings of the Sages.

16 טז

העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה נתנה על מצחו או על פס ידו הרי זו דרך המינות ציפן זהב ונתנה על בית אונקלי שלו ה"ז דרך החיצונים:

One who constructs his phylacteries in a round shape exposes himself to danger during times of persecution, when foreign governments impose a ban on the mitzva of phylacteries, and yet he does not fulfill the mitzva to don phylacteries, as phylacteries must be square. If one placed the phylacteries worn on the head on his forehead, and not in its proper place above his hairline, or if he placed the phylacteries worn on the arm on his palm, and not on his biceps, this is the way of the heretics, i.e., those who reject the tradition of the Sages with regard to the proper placement of the phylacteries. If one plated his phylacteries with gold or placed the phylacteries worn on the arm on the outside of his sleeve [unkeli], this is the way of the outsiders, i.e., those who do not take part in the traditions of the Jewish people.

17 יז

גמ׳ מ"ט חיישינן שמא מינות נזרקה בו:

GEMARA: What is the reason that one who wishes to pray only with white clothes or barefoot is not permitted to lead the prayer? We are concerned that perhaps he has been imbued with heresy, as these are the practices of idolaters. He is therefore barred from leading the service.

18 יח

העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה: לימא תנינא להא דתנו רבנן תפלין מרובעות הלכה למשה מסיני ואמר רבא בתפרן ובאלכסונן

We learned in the mishna: One who constructs his phylacteries in a round shape exposes himself to danger and does not fulfill the mitzva to don phylacteries. The Gemara comments: Let us say that we already learned in this mishna that which the Sages taught in a baraita: The requirement that phylacteries must be square is a halakha transmitted to Moses from Sinai. And Rava said about this: Square means along their seams and their diagonals [alakhsonan], i.e., they must be perfectly square. It would seem that all this was already stated in the mishna, which says that round phylacteries are disqualified.

19 יט

אמר רב פפא מתניתין דעבידא כי אמגוזא:

Rav Pappa said: It is possible to understand that the mishna is referring to phylacteries that one constructed to be round like a nut, i.e., in the shape of a ball. However, the mishna does not indicate that the phylacteries must be square, as it does not address the case of phylacteries that are rounded but not a true sphere.

20 כ

מתני׳ האומר

MISHNA: If one says in his prayers: