Megillah 12b:10מגילה י״ב ב:י
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Megillah 12b:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
12bי״ב ב
1 א

בבוציני

with zucchinis, indicating that often a man and his wife engage in similar actions.

2 ב

ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אטו עד השתא לא טב לביה בחמרא אמר רבא יום השביעי שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"ת ובדברי תשבחות אבל עובדי כוכבים שאוכלין ושותין אין מתחילין אלא בדברי תיפלות

The verse states: “On the seventh day, when the heart of the king was merry with wine” (Esther 1:10). The Gemara asks: Is that to say that until now his heart was not merry with wine? Did it take seven days for him to achieve merriment? Rava said: The seventh day was Shabbat, when the difference between the Jewish people and the gentiles is most apparent. On Shabbat, when the Jewish people eat and drink, they begin by occupying themselves with words of Torah and words of praise for God. But the nations of the world, when they eat and drink, they begin only with words of licentiousness.

3 ג

וכן בסעודתו של אותו רשע הללו אומרים מדיות נאות והללו אומרים פרסיות נאות אמר להם אחשורוש כלי שאני משתמש בו אינו לא מדיי ולא פרסי אלא כשדיי רצונכם לראותה אמרו לו אין ובלבד שתהא ערומה

The Gemara continues to detail what occurred at the feast. So too, at the feast of that wicked man, Ahasuerus, when the men began to converse, some said: The Median women are the most beautiful, while others said: The Persian women are the most beautiful. Ahasuerus said to them: The vessel that I use, i.e., my wife, is neither Median nor Persian, but rather Chaldean. Do you wish to see her? They said to him: Yes, provided that she be naked, for we wish to see her without any additional adornments.

4 ד

שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת היינו דכתיב אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה כשם שעשתה כך נגזר עליה

The Gemara comments: Vashti was punished in this humiliating way for it is with the measure that a man measures to others that he himself is measured. In other words, God punishes individuals in line with their transgressions, measure for measure. This teaches that the wicked Vashti would take the daughters of Israel, and strip them naked, and make them work on Shabbat. Therefore, it was decreed that she be brought before the king naked, on Shabbat. This is as it is written: “After these things, when the wrath of King Ahasuerus was appeased, he remembered Vashti, and what she had done, and what was decreed against her” (Esther 2:1). That is to say, just as she had done with the young Jewish women, so it was decreed upon her.

5 ה

ותמאן המלכה ושתי מכדי פריצתא הואי דאמר מר שניהן לדבר עבירה נתכוונו מ"ט לא אתאי א"ר יוסי בר חנינא מלמד שפרחה בה צרעת במתניתא תנא [בא גבריאל ועשה לה זנב]

The verse states: “But the queen Vashti refused to come” (Esther 1:12). The Gemara asks: Since she was immodest, as the Master said above: The two of them had sinful intentions, what is the reason that she did not come? Rabbi Yosei bar Ḥanina said: This teaches that she broke out in leprosy, and therefore she was embarrassed to expose herself publicly. An alternative reason for her embarrassment was taught in a baraita: The angel Gabriel came and fashioned her a tail.

6 ו

ויקצף המלך מאד אמאי דלקה ביה כולי האי אמר רבא שלחה ליה בר אהורייריה דאבא אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא רוי וההוא גברא אשתטי בחמריה מיד וחמתו בערה בו

The verse continues: “Therefore the king was very wrathful, and his anger burned in him” (Esther 1:12). The Gemara asks: Why did his anger burn in him so greatly merely because she did not wish to come? Rava said: Vashti not only refused to come, but she also sent him a message by way of a messenger: You, son of my father’s stableman [ahuriyyarei]. Belshazzar, my father, drank wine against a thousand men and did not become inebriated, as the verse in Daniel (5:1) testifies about him: “Belshazzar the king made a great feast to a thousand of his lords, and drank wine before the thousand”; and that man, referring euphemistically to Ahasuerus himself, has become senseless from his wine. Due to her audacity, immediately “his anger burned in him” (Esther 1:12).

7 ז

ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן יודעי העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשים אמר להו דיינוה לי אמרו היכי נעביד נימא ליה קטלה למחר פסיק ליה חמריה ובעי לה מינן נימא ליה שבקה קא מזלזלה במלכותא אמרו לו מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות זיל לגבי עמון ומואב דיתבי בדוכתייהו כחמרא דיתיב על דורדייה

The following verse states: “Then the king said to the wise men, who knew the times” (Esther 1:13). The Gemara asks: Who are these wise men? These wise men are the Sages of the Jewish people, who are referred to as those “who knew the times,” for they know how to intercalate years and fix the months of the Jewish calendar. Ahasuerus said to them: Judge her for me. The Sages said in their hearts: What should we do? If we say to him: Kill her, tomorrow he will become sober and then come and demand her from us. If we say to him: Let her be, she has scorned royalty, and that cannot be tolerated. Consequently, they decided not to judge the matter, and they said to him as follows: From the day that the Temple was destroyed and we have been exiled from our land, counsel and insight have been removed from us, and we do not know how to judge capital cases, as they are exceptionally difficult. Go to the people of Ammon and Moab, who have remained permanently settled in their places like wine that is settled on its lees, and so their minds are settled as well.

8 ח

וטעמא אמרו ליה דכתיב (ירמיהו מח, יא) שאנן מואב מנעוריו ושוקט הוא אל שמריו ולא הורק מכלי אל כלי ובגולה לא הלך על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר מיד והקרוב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש

And they provided a good reason when they spoke to him, as they proved that one who is settled retains his reasoning: For it is written: “Moab has been at ease from his youth, and he has settled on his lees, and has not been emptied from vessel to vessel, neither has he gone into exile; therefore his taste has remained in him, and his scent is not changed” (Jeremiah 48:11). Ahasuerus immediately acted on their advice and asked his advisors, as it is written: “And next to him was Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan” (Esther 1:14).

9 ט

א"ר לוי כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר

Rabbi Levi said: This entire verse listing the names of the king’s advisors is stated on account of offerings. Each name alludes to an aspect of the sacrificial service that was unique to the Jewish people, which the ministering angels mentioned as merit for the Jewish people.

10 י

כרשנא אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה כדרך שהקריבו ישראל לפניך שתר כלום הקריבו לפניך שתי תורין אדמתא כלום בנו לפניך מזבח אדמה תרשיש כלום שימשו לפניך בבגדי כהונה דכתיב בהו (שמות כח, כ) תרשיש ושהם וישפה מרס כלום מירסו בדם לפניך מרסנא כלום מירסו במנחות לפניך ממוכן כלום הכינו שלחן לפניך

“Carshena”; the ministering angels said before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe, did the gentiles ever offer before You lambs [karim] of the first year [shana], as the Jewish people have offered before You? “Shethar”; have they ever offered before You two turtledoves [shetei torim]? “Admatha”; have they ever built before You an altar of earth [adama]? “Tarshish”; have they ever ministered before You in the priestly vestments, as it is written that on the fourth of the four rows of precious stones contained on the breastplate were: “A beryl [tarshish], an onyx, and a jasper” (Exodus 28:20). “Meres”; have they ever stirred [meirsu] the blood of the offerings before You? “Marsena”; have they ever stirred [meirsu] the meal-offering before You? “Memucan”; have they ever prepared [hekhinu] the table before You, on which the shewbread was placed?

11 יא

ויאמר ממוכן תנא ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענות אמר רב כהנא מכאן שההדיוט קופץ בראש

The verse states: “And Memucan said” (Esther 1:16). A Sage taught in a baraita: Memucan is Haman. And why is Haman referred to as Memucan? Because he was prepared [mukhan] to bring calamity upon the Jewish people. Rav Kahana said: From here we see that the common man jumps to the front and speaks first, for Memucan was mentioned last of the king’s seven advisors, and nevertheless he expressed his opinion first.

12 יב

להיות כל איש שורר בביתו אמר רבא אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט

The king sent out letters to the people of all his provinces, in which it was written: “That every man shall wield authority in his own house and speak according to the language of his people” (Esther 1:22). Rava said: Were it not for the first letters sent by Ahasuerus, which everybody discounted, there would not have been left among the enemies of the Jewish people, a euphemism for the Jewish people themselves, a remnant or a refugee. Since these first letters were the subject of ridicule, people didn’t take the king seriously and did not immediately act upon the directive of the later letters, calling for the Jewish people’s destruction.

13 יג

אמרי מאי האי דשדיר לן להיות כל איש שורר בביתו פשיטא אפילו קרחה בביתיה פרדשכא ליהוי

The Gemara continues. The reason that the first letters were not taken seriously is that they who received them would say: What is this that he has sent us: “That every man shall wield authority in his own house”? This is obvious; even a lowly weaver is commander [paredashekha] in his house. If so, why then did the king find it necessary to make such a proclamation?

14 יד

ויפקד המלך פקידים א"ר מאי דכתיב (משלי יג, טז) כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרוש אולת

The verse describes Ahasuerus’s search for a new wife by stating: “And let the king appoint officers in all the provinces of his kingdom, that they may gather together all the fair young virgins unto Shushan the castle” (Esther 2:3). Rabbi Yehuda HaNasi said: What is the meaning of that which is written: “In everything a prudent man acts with knowledge, but a fool unfolds his folly” (Proverbs 13:16)? The verse highlights the difference between two kings’ approaches to finding a wife.

15 טו

כל ערום יעשה בדעת זה דוד דכתיב (מלכים א א, ב) ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה כל מאן דהוה ליה ברתא אייתה ניהליה וכסיל יפרוש אולת זה אחשורוש דכתיב ויפקד המלך פקידים כל מאן דהוה ליה ברתא איטמרה מיניה

“In everything a prudent man acts with knowledge”; this statement is referring to David, who also sought a wife for himself, as it is written: “And his servants said to him, Let there be sought for my lord the king a young virgin” (I Kings 1:2). Since he sought one maiden, whoever had a daughter brought her to him, for everyone wanted his daughter to be the king’s wife. With regard to the continuation of the verse: “But a fool unfolds his folly” (Proverbs 13:16), this statement is referring to Ahasuerus, as it is written: “And let the king appoint officers” to seek out many maidens. Since it became clear that the king would have relations with all of them, but in the end he would choose only one as his bride, whoever had a daughter hid her from him.

16 טז

איש יהודי היה בשושן הבירה וגו' איש ימיני מאי קאמר אי ליחוסא קאתי ליחסיה ואזיל עד בנימין אלא מאי שנא הני

The verse that initially describes Mordecai states: “There was a certain Jew in Shushan the castle, whose name was Mordecai the son of Jair the son of Shimei the son of Kish, a Benjamite” (Esther 2:5). The Gemara asks: What is it conveying in the verse by saying the names of Mordecai’s ancestors? If the verse in fact comes to trace his ancestry, it should continue tracing his lineage back all the way to Benjamin, the founder of his tribe. Rather, what is different about these names that they deserve special mention?

17 יז

תנא כולן על שמו נקראו בן יאיר בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו בן שמעי בן ששמע אל תפלתו בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו

The Gemara answers: A Sage taught the following baraita: All of them are names by which Mordecai was called. He was called “the son of Jair” because he was the son who enlightened [heir] the eyes of all of the Jewish people with his prayers; “the son of Shimei” because he was the son whom God heard [shama] his prayers; “the son of Kish” because he knocked [hikish] on the gates of mercy and they were opened to him.

18 יח

קרי ליה יהודי אלמא מיהודה קאתי וקרי ליה ימיני אלמא מבנימין קאתי אמר רב נחמן מרדכי מוכתר בנימוסו היה

The Gemara points out a contradiction: Mordecai is referred to as a “Jew [Yehudi],” apparently indicating that he came from the tribe of Judah, but in the continuation of the verse he is called “Benjamite” [Yemini], which indicates that he came from the tribe of Benjamin. Rav Naḥman said: Mordecai was crowned with honorary names. Yehudi is one such honorary epithet, due to its allusion to the royal tribe of Judah, but it is not referring to Mordecai’s tribal affiliation.

19 יט

אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יהושע בן לוי אביו מבנימין ואמו מיהודה ורבנן אמרי משפחות מתגרות זו בזו משפחת יהודה אומרת אנא גרים דמתיליד מרדכי דלא קטליה דוד לשמעי בן גרא ומשפחת בנימין אמרה מינאי קאתי

Rabba bar bar Ḥana said that Rabbi Yehoshua ben Levi said an alternative explanation: Mordecai’s father was from the tribe of Benjamin, and his mother was from the tribe of Judah. Therefore, he was both a Yemini, a Benjamite, and a Yehudi, from the tribe of Judah. And the Rabbis say that the dual lineage is due to a dispute: The families competed with each other over which tribe could take credit for Mordecai. The family of Judah would say: I caused the birth of Mordecai, as only because David did not kill Shimei, the son of Gera, when he cursed him (see II Samuel 16) was it possible for Mordecai to be born later from his descendants. And the family of Benjamin said in response: In the end he came from me, as he in fact was from Benjamin’s tribe.

20 כ

רבא אמר כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני מה עשה לי יהודי

Rava said: The Congregation of Israel at the time said this from the opposite perspective, not as a boast, but as a complaint, remarking: See what a Judean has done to me and how a Benjamite has repaid me. What a Judean has done to me is referring to