Me'or Einayim
Title שער
1 א

ספר
מאור עינים

2 ב

כשמו כן הוא שמאיר לעולם כולו בכבודו כבוד תורתו תורת אמת יצא מפיהו פה קדוש אור ישראל וקדושי נ"י ע"ה פ״ה מופת הדור והדרו נזר הקודש קדוש ה׳ מכובד גאון עוזינו ומאור עינינו רבא דעמיה ומדברנא דאומתי' כבוד ק״ש מוהר״ר מנחם נחום מ״מ ודובר צדק דק״ק טשארנאביל ושארי קהילות הקודש שבישראל:

3 ג

במצות ובהוצאות ה״ה הרבני הותיק המופלא ויראת ד' היא אוצרו. ה״ה א' מיוחד שבתלמידיו מה׳ אליהו במה׳ זאב וואלף כ״ץ מק״ק יורעוויטש אשר סמך ידיו עליו לאמר קח את הספר וזכי במקחך לרבים וזכות הרבים תלוי בו וילך האיש כאשר ציוהו אדוניו והתחיל במצוה וגמר ב״ה בכי טוב בדפוס נאה ומשובח ומהודר בכל מיני הידור ובנייר יפה והוגה כמה פעמים הדק הטיב הכל בתכלית היופי כאשר עיניכם תחזינה מישרים

4 ד

בסלאוויטא

5 ה

תחת ממשלת אדונינו המיוחס הגדול החסיד הדוכס הרייאים סאנגאשקא ואייגואדי ואלינסקי סטארסטי טשערקאסקי ארדערא ביילעגא ארלא יר״ה

6 ו

בשנת מאור עינים ישמח לב ושמועה טובה תדשן עצם לפ״ק