Marganita Tava on Sefer HaMitzvot
Introduction הקדמה
1 א

הסכמת אב ובנו ה"ה אדוננו מורינו ורבינו הרב הגאון הגדול המפורסם רשכבה"ג פ"ה ע"ה נ"י מוהר"ר יעקב יושע זצלה"ה אב"ד ור"מ דק"ק פ"פ דמיין יע"א בעל פני יהושע. וברא כרעא דאבוהי ה"ה הרב הגאון המפורסם כמוהר"ר נתן זצ"ל אב"ד דק"ק דאברמיל ואגפיה:

2 ב

למראה עיני היה חיבורו של המנוח הרב המאה"ג המפורסם מוהר"ר אריה ליב מק"ק זיטל שהיה אב"ד דק"ק מינסק, מה שחיבר על ספר המצות להרמב"ם ז"ל, מרגניתא אבא, והשקפתי בו שתים ושלש פעמים, וראיתי שפלפל בחכמה ומיוסד על אדני אמת. וכהיום רוצה בנו הרבני מוהר"ר צבי הירש נר"ו להביא הספר הנחמד הנ"ל לבית הדפוס, לזאת אם יוציא מחשבתו לפועל שיוציא הספר לאורה, אזי עלי לקנות ממנו שנים או שלשה ספרים ולשלם במיטב כסף ובדמים הראויים, כי הוא ספר יקר הערך ורבים צריכים לו:

3 ג

ולראיה חתמתי היום יום ב' י"א אלול תקטו"ל:

4 ד

הן היום הקריבו לפני מנחת אומר אמרי נועם, חבור נחמד ונעים, שחיבר המנוח הרב המאה"ג המפורסם החריף ובקי כש"ת מוהר"ר אריה ליב מזיטל שהיה אב"ד דק"ק מינסק, שחיבר על הי"ד שרשים מהנשר הגדול הרמב"ם ז"ל להצילו מהשגות הרמב"ן ז"ל, ועיינתי בו בכמה מקומות וראיתי שכולו ממתקים, דבריו נעימים ומתוקים, דולה מים מבארות עמוקים, והעלה בידו מרגניתא טבא פלפלא חריפא מצנא מלא ספרי. וכהיום עלה על דעת בנו ה"ה התורני הרבני מוהר"ר צבי הירש נר"ו להעלות הדברים על מכבש הדפוס. ואם אמנם שאין דרכי ליתן הסכמה על ספרים חדשים אשר מקרוב באו, והלואי נעמוד בראשונים, אמנם לא כן החבור הזה שהוא בנוי על אדני האמת. וביותר להיות שכבר יצא הדבר מפה קדוש אבא מארי נשיא ישראל הגאון האמיתי המפורסם זצ"ל בעודנו בחיים חייתו והבטיחו ליתן לו הסכמה ובהסכמתו העלה הדברים על מזבח הדפוס, וגם קלסיה לחיבורו כאשר הוא בכתובים ת"י בן הרב המחבר הנ"ל, וטרם כלות הדפוס נלקח ארון אלהים בעו"ה ונטרפה השעה. לזאת באתי למלאות דברי אאמ"ו הגאון זצ"ל, וידי תכון עמו שיפוצו מעיינותיו חוצה כו':