52:3נ״ב:ג׳
1 א

חסד. מלשון פן יחסדך שומע, מענין חרפה, וב' של מלת ברעה נמשך לשנים :