4:18ד׳:י״ח
1 א

האוכל מנבלה וטרפה וכו'. זה מתבאר בספרא בבאור ובחולין תחלת פ' העור והרוטב (חולין דף קי"ז:) העצמות והגידין והקרנים והטלפים מצטרפין לטמא טומאת אוכלין אבל לא טומאת נבלות. והטעם מפני שאין בהן לאו של נבלה. ודין השליא כבר נתבאר בפרק זה למעלה.

2 ב

ומ''ש רבינו ממקום שמבצבץ שם הדם וכו'. הוציאו ממ''ש שם בגמרא: