Maamar Mezake HaRabim
Chapter 1א׳
1 א

ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. (דניאל י״ב:ג׳).

"And those that bring many to be righteous will be like stars forever" (Daniel 12:3).

2 ב

כשם בשעה שהאדם מכיר את חסרונו, אז לפי מדרגת הכרתו יתעורר לבקש דרך לתקן חסרונו, ועושה כל ההשתדלות שמקרבין המטרה ועומד על זה, כן וכל כאשר מכיר האדם את החסרון הגדול שיש בהעולם מסכנת החינוך של הדור הצעיר, אשר רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגי׳, צריך להתעורר ולאזור כל כחותיו לעמוד כפרץ להסיר המכשלה ולהרים המטרה האמתית. ואמנם בזמן הזה, כאשר מצודת השיטה של עבירה פרוסה גם על תינוקות של בית רבן, ונמצא כל דרכי התורה שוממין ולא נשארו רק יחידי סגולה העומדים על משמרתם ולא זזו ממקומם. אמנם ידוע אם אין גדיים אין תיישים. ויכול, ח״ו, בהמשך הזמן לישכח תורה מישראל. אי לזאת צריך האדם להתעורר מתרדמתו ולהתבונן בסכנות המרחפות מול פניו, ולצאת בעוז ותעצומות ולעבוד בכל כשרונו והרגשתו ולעשות כל מה שבידו.

Just as in a time when a person recognises his deficiency, commensurate with the level of his recognition, will he become awakened and stirred to seek an avenue to correct his deficiency. Then, he will try every endeavour that will bring close this goal, and will stand by it. Therefore, all the more so, when a person recognises the tremendous lacking that there is in this world, from the precarious teaching of this young generation - that many dead have fallen and all the mighty are slain - it requires one to awaken and girdle all of his strengths to stand in the breech to remove the obstacle and raise up the real goal (- the purpose of our existence). And, so, it is in this time, when the stronghold of the doctrine of Sin, has spread even over the children of the Torah academies, and we find all pathways of the Torah desolate, and the only remnants are but a treasured few who stand on their watch, and don’t move from their place. Surely, know; if there are no lambs, there are no goats’, and it is possible, with the passing of time, that the Torah could be forgotten from Yisrael, heaven forbid. Because of this, a person is required to awaken from his deep slumber and contemplate on the dangers which hover right in front of his face. With strength and purpose, he must go out and to work with every talent and passion to do all that is within his power.

3 ג

אמנם מי קרוב יותר להרגיש בהעדר התורה והיראה, רק אלה ההוגים בתורת ד׳ יומם ולילה, רק אלה המבינים מעלות השלימות וחסרונות החינוך המוטעה והמותעה הפרוסה באין מוחים. אשר על כן מוטל עליהם החוב לעשות בענין זה כל מה שבידם, ולא יפטרו את עצמם בשום אופן וטענה ואמתלא ולא יחוסו על עתם וזמנם ועבודתם של עצמם. כי זה כמו פיקוח נפש של כל הכלל.

Know, that those who are close to feeling the splendour of the Torah and Awe of the Almighty are only those who think in the Torah of Hashem, day and night, only those who understand the heights of perfection, and the deficiencies of the crooked and viral educational system that continues without reproach. Because of this, the obligation is placed on them to do in this matter all that is in their abilities, and not to exempt themselves with any reason or excuse, and not have remorse over their own time and self-improvement. Because this responsibility is comparable to saving the life of the entire world.

4 ד

אמנם לפי שלא נתברר להם עבודה זו שרשי׳ וענפי׳, חובתה והתפתחותה לכן הם משתמטים בטענות ופוטרים עצמם, אשר על כן מצאנו חוב להסביר הענין הזה וכל מקומות הטעות כדי שיכיר האדם שלא יכול לפטור את עצמו מזה בשום אופן. ושמענו כי יש עשרה שאלות שלא נתבררו כל צרכן בענין העבודה של ״מזכה את הרבים״:

Know, because this service is not clear to them - its roots, and its branches, its obligation and its starting points - it is therefore met with excuses and self-exemption. Because of this, we find an obligation to explain this matter and all areas of error in order that a person should recognise that he is unable to exempt himself from this in any manner. And we understand that there are ten questions that have not been clarified sufficiently in the matter of this service, of “Bringing Merit to the Many”.

5 ה

א) אם יש דרך החינוך לעשות מחונכים בעבודת הרבים עד שיהי׳ ראוי לזה?

1) Is there an educational track to prepare educators in community service until they are fit for this?

6 ו

ב) אם צריכים להיות נושא בעול גם בעבודת הגשמיות וכדומה?

2) Is there a need to carry the additional burden of the physical duties and the like?

7 ז

ג) מה שדוחה הדבר הזה אל הגדולים שבדור ומחזיק עצמו לאינו מחויב?

3) Is there what to push this matter to the greats of the generation, and strengthen an individual's case to be exempt?

8 ח

ד) אם יש אופן שיכול אחד לפטור את עצמו מעבודת הרבים?

4) Is there anything that will allow an individual to exempt himself from community services?

9 ט

ה) אם התורה מחייבת להיות גולה ממקום למקום עבור הרבצת התורה?

5) Does the Torah obligate being exiled from place to place in order to spread the Torah?

10 י

ו) אם יש ביד יחידים לפעול על כל העולם כולו בלא שום אמצעים צדדיים כ״א ברוחו?

6) Is it in the ability of individuals to impact the enter world without any substantial means except with his spirit?

11 יא

ז) אם מחויבים כ״כ לעיין בכל מילי דצעירים ולפשפש בכל תהלוכותיהם לתקנם?

7) Is it obligatory to such an extent to look into all matters of the children and to investigate all of their on-goings to correct them?

12 יב

ח) אם עבודת הרבים סתירה לעבודת עצמו?

8) Is community service counterproductive to self-improvement?

13 יג

ט) מה שרוצה להבין הכרת בני אדם קודם המעשה?

9) Is it optimal for one to understand the peticulars of the people before taking action?

14 יד

י) מה שרוצה להיות עובד ברבים אבל הוא מסרב מלקבל עליו האחריות?

10) Is it optimal for one to become a community servant, while refusing to accept upon himself its responsibility?

15 טו

מפני כל השאלות והספקות האלה לא יתחיל מי שצריך להתחיל ויתרשלו גם אלה שהתחילו. לזה מצאנו חובה לבאר הדברים האלה אחת לאחת לפי מקורי חז״ל.

Because of all these questions and doubts, the one who wants to begin cannot begin, and stalls those who have already begun. Therefore, we find an obligation to explain these matters, one by one, according to the sources of Chazal.