Siman 93צ״ג
1 א

צג. דין טבל

2 ב

טבל הוא כל דבר שחייבין להפריש תרומה ומעשר קודם שהפרישו ממנו נקרא טבל.

3 ג

וכל האוכל כזית מדבר זה קוד׳ שיפרישו ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר חייב מיתה בידי שמים. ואם הפרישו ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר ועדין לא הפרישו ממנו מעשרות ואפילו לא נשאר להפריש אלא מעשר עני לוקה משום אוכל טבל.

4 ד

ודבר זה אינו נהוג מן התורה אלא בארץ ישראל. ובסוריא ובשנער ובארץ מצרים ובני עמון ומואב נהוג מדבריהם ובשאר הארצות אינו נהוג כלל.

5 ה

והאוכל כזית טבל מדבריה׳ או מכלאי הכרם וערלה של חוצה לארץ מכין אותו מכת מרדות.

6 ו

ומשקין היוצאין מפירותיהן אסורין כמותן ואין לוקין עליהן חוץ מיין ושמן על ערלה ויין של כלאי הכרם שלוקין עליהן כמו שלוקין על הפירות.