Siman 39ל״ט
1 א

לט. דין סדר סעודת שבת שחרית

2 ב

הולכין לבתיהן ומוצאין שלחן ערוך ומטה מוצעת ויין מזוג ומוזגין לו את הכוס ומקדש ואומר בפ״ה. ונהגו הקדמונים שהיו אומרים אחר קדוש זה ברוך מקדש השבת בלא מלכות ובלא הזכרה. ויש נוהגין לפתוח קודם קדוש ושמרו בני ישראל את השבת וכו׳.

3 ג

ואחר הקדוש פותחין בקול רם ואומר לכבוד השבת מזמורים כגון מזמור לדוד ה׳ רועי וכל המזמור ולדוד מזמור לה׳ הארץ ומלואה וכל המזמור ומזמור ברכי נפשי. ה׳ אלהי גדלת מאד וכו׳. ויש שמתחילין מצמיח חציר והכל לפי מנהגם. ואחר כך בוצעין על הלחם ואוכלין סעודתם ומברכין ברכת המזון. וכל דיני סעודה וברכת המזון תמצא למעלה: