Siman 140ק״מ
1 א

קמ. דין ברכה ערוכה על כל קהלות הקדש

2 ב

מצלאין אנחנא ותבעין רחמי קדם אלה שמיא מריא דרחמי בספר אוריתא דכתיבין ביה תלת עשר מכילן דרחמי ה׳ ה׳ אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה. נקה ינקה לשבי׳ וארך אפים לשובבים השוכן בין חיות וכרובים העושה שלום בין שביבים ורביבים העונה בעת צרות ובצרות האל הפועל גבורות העונה להולכי מדברות העונה לחבוש בבית האסורין העונה לחולה המיוסר ביסורין העונה להולכי ימים בין גלים ומשברים הקרוב לכל קוראיו המשלם שכר טוב ליראיו המרפא מכאובים המחבש לעצבים הוא ימלא רחמים טובים וקרובים להושיע ולהרגיע להבטיח להניח לפצות ולפדות לכונן ולחונן למלט ולפלט כל קהלו׳ הקדש אשר ביד פריצים באו ובבתי כלאים החבאו הזועקים ביד צרים הנואקי׳ ברטט וצירים ממשא מלך ושרי׳ מלך ברחמיו ירחמם מלך בחסדיו מעפר הצרור יקימם ומאשפות הדלו׳ ירומם מלך ברחמיו יריצם מבורם ויתירם ממאסרם ויפתחם ממסגרם ויתנם לרחמים לפני כל שוביהם ויוציא למרחב רגליהם וישובו בשלום לבתיהם ועוד ישליון באהליהם הם ונשיהם ובניהם ובנותיה׳ וטפם וכל אשר להם האל המבורך יברך ברכותיהם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם יושב קדם ישיבם לקדמותם ורבו כמו רבו במשכנותם ומראשיתם ייטיב אחריתם ולא יוסיפו עוד בני עולה לענותם ויקיים בנו ובהם מקראות הכתובים כה אמר ה׳ גואל ישראל קדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד מושלים מלאכים יראו וקמו שרים וישתחוו למען ה׳ אשר נאמן קדוש ישראל ויבחרך. ועוד כתוב לאמור לאסירים צאו לאשר בחשך הגלו על דרכים ירעו ובכל שפיים מרעיתם. ועוד כתוב תבקשם ולא תמצאם אנשי מצותך יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך. ועוד כתוב תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם ואתה תגיל בה׳ בקדוש ישראל תתהלל. ועוד כתיב והיה כאשר הייתם קללה בגוים בית יהודה ובית ישראל כן אושיע אתכם והייתם ברכה אל תראו תחזקנה ידיכם. כל אחינו בית ישראל יהיו בכלל הברכה החיים והשלום וכן יהי רצון ונאמר אמן.