Siman 129קכ״ט
1 א

קכט. דין פקדון

2 ב

מעשה באשה אחת שהפקיד׳ טבעת לבתו של רבינו ראובן הקטנה ונאבד הימנה.

3 ג

אמר בדין שאין לי לפרוע אבדת בתי הקטנה דאמרינן נשים ועבדים פגיעתן רעה אם הזיקו לאחרים אינן משלמין והחובל בהן חייב אבל על יד בתי הקטנה אפרע לה דמי הטבעת ולא יותר שאם היה שוה ס׳ זוז ובעלים מעלים אותו בדמים אפילו הפקידה ביד עצמי אין לה אלא דמיו בלבד: