Siman 128קכ״ח
1 א

קכח. דין ארבע אמות קרקע בחצר

2 ב

מצא רבנו שאלה בתשובת הגאונים מה שכותבין בשטרות ובמתנות ונתתי לו ארבע אמות קרקע בחצרי ומי שאין לו קרקע היאך כותב.

3 ג

וראה שהשיבו שאפילו למי שאין לו קרקע בזמן הזה יכתוב וכמאן דאית ליה דמי שאין לך כל אחד ואחד מישראל שאין לו קרקע בירושלם שהרי גוים שהחזיקו בה ולכדוה אין להם חזקה דקיימ׳ לן קרקע אינה נגזלת ואינה נחמסת לעולם וארץ ישראל בחזקתנו עומדת לעולם ואף על פי שאין לנו שם שלטון.

4 ד

והאומר משום ארבע אמות קברו דבר טעות הוא בידם דמצינו המוכר קברו ומעמידו אינו מכור וחוזר לבני המשפחה.