2:3ב׳:ג׳
1 א

והחונים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה. טעם לסדר הדגלים על זה האופן כבר דברו בו הראשונים איש לפי שכלו, והקרוב אלי לומר בזה שהם על סדר ד' מדריגות הכוללים כל שלימות אנושי והם קנין החכמה, ואחריה קנין המדות, ואחריהם קנין הגבורה, ואחר כולם קנין העושר, כי כך סדרם הרמב"ם ורז"ל אמרו (נדרים לח) אין השכינה שורה כ"א על חכם, עשיר, גבור, ועניו, כי הענוה ראש לכל המדות ע"כ הדגלים אלו שבאו להשראת השכינה אשר בתוכם סדרם ע"ז האופן איש איש על מעלתו לומר לך ראויין אלו שתשרה עליהם השכינה כי כל ד' מעלות אלו נמצאו בהם.

Those whose camp is in the forefront on the eastern side. The order of the four banners represents four levels that include all the perfection of human character: First acquiring wisdom, then character traits, then might, and finally wealth. The Rambam puts them in this descending order, and the Sages said (Nedarim 38a): The Divine Presence dwells only with a man who is wise, wealthy, mighty, and humble, for humility is the head of all the character traits. The banners come to bring the Divine Presence among them; therefore, Hashem arranged them in such as order as to illustrate each tribe’s virtue, as if to say, “These are worthy that My Presence shall dwell upon them, for all these virtues are found among them.”

2 ב

יהודה יששכר זבולון ראשונה יסעו, כי מהם תצא תורה ע"כ נאמר כפל קדמה מזרחה להורות כי מהם תצא אור התורה כי ביהודה נאמר (בראשית מט י) לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. אלו ראשי גליות ונשיאי א"י (סנהדרין ה. עיי"ש) ואין מחוקק אלא תורה שנאמר במשה (דברים לג כא) כי שם חלקת מחוקק ספון. וכתיב (משלי לא ה) פן ישתה וישכח מחוקק. והחונים עליו מטה יששכר שנאמר בו (ד"ה א' יב לב) ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. מטה זבולון. שנאמר בו (שופטים ה יד) ומזבולון מושכים בשבט סופר. ועוד שיהיה מחזיק ידי יששכר וע"כ לא אמר ועליו מטה זבולון, כי לא רצה לעשותו טפל למטה יששכר להורות שהלומדה והמחזיק בלומדיה שקולים המה, ונאמר בהם ראשונה יסעו. כי להם משפט הראשית במלחמה כי מלחמתן של ישראל אינן בחרב וחנית כי אם צריכין להיות חמושים מזוינים בה' חומשי תורה שנחלקו לז' ספרים דהיינו מזויינים, והיא כלולה במספר כ"ז אותיות כמספר ר"ת של יהודה יששכר זבולון לומר לך שזכות התורה מסייעתן במלחמה והם ראש דגל המורה על הנצחון.

Yehudah, Yissachar, and Zevulun traveled first, because the Torah goes forth from them. The Torah ascribes Yehudah as “the law-enforcer” (Bereishis 49:10) and the Gemara explains (Sanhedrin 5a), “These are the Exilars and the Princes of Israel.” Yissachar is connected to Torah, as it says (Divrei HaYamim I 12:32): “And of the sons of Yissachar, those who had an understanding of the times, to know what Israel should do.” Similarly, Zevulun was Torah, as it says (Shoftim 5:14), “And out of Zevulun they that handle the pen of the scribe,” and because they supported Yissachar. They traveled first, because they should be the first in war, for the wars of Israel are not fought with the sword and spear. Rather, they are armed with the merit of the Torah.

3 ג

דגל מחנה ראובן שמעון גד תימנה, שנקרא דרום על שם דר רום שהשמש דר ברומו כך כל הנכנע בטבע לסוף הקב"ה מגביהו וההכנעה ראש לכל המדות הטובות, ומדה זו היתה אצל ראובן כי הוא הודה ולא בוש במעשה בלהה כארז"ל (עיין סוטה ז:) מי גרם לראובן שיודה כו' כמו שמביא רש"י פר' וזאת הברכה (לג ז) וזה נמשך מן מדת הענוה כי כל גבה רוח הוא בוש מלהודות על האמת. ומן שמעון היו מלמדים וסופרים ועניים אשר בהם ההכנעה מצויה יותר מבזולתם, וכן גד היה בעל צדקה שנאמר בו (דברים לג כא) צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל, ר"ל כי משפטיו דהיינו עפ"י שורת המשפט לא היה צריך לילך כ"א עם ישראל ולא בראש החלוץ ועל צד הצדקה הלך לפניהם כצדקת ה' ההולך לפני מחנה ישראל וכדי שלא תאמר שמא מחמת גובה לבם הלכו בראש ת"ל (בראשית מט יט) גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב. הגדוד הלך בענוה כעקב זה המורה על גדר הענוה שנאמר (משלי כב ד) עקב ענוה יראת ה'.

The banner of Reuven, Shimon, and Gad follows. It represents humility, the head of all character traits, because Reuven was not ashamed to confess regarding the incident with Bilhah, and an arrogant person would be ashamed to confess. From Shimon came forth poverty stricken teachers and scribes, who are more likely to be humble, and Gad went at the head of the battle in humility, as it says (Bereishis 49:19): “And it will troop back in its tracks (עקב),” which represents humility as it says (Mishlei 22:4): “In the wake (עקב) of humility comes fear of Hashem.”

4 ד

דגל מחנה אפרים מנשה ובנימין ימה ושלשים יסעו. כי מעלת הגבורה שלישית וכתיב בהם (תהלים פג) לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך וגו'. כי יוסף בכור שור. אשר לו הכח והגבורה, ובנימין זאב יטרף. וקנין זה הולך ופוחת כי מיום ליום תש כחו של אדם מצד התכת הליחה השרשית כי יום המות מתחיל מיום הולדו ע"כ חנייתם לרוח מערבי כי באותו רוח השמש הולך וחסר.

The third banner was Ephraim, Menashe, and Binyamin, for the virtue of might is third, and it says regarding them (Tehillim 80:3): “Before Ephraim, Binyamin, and Menashe arouse Your might.” This virtue is third in value, for a man’s strength is always declining and the day of death is approaching from the moment he is born. This banner was in the west, because in that direction the sun wanes.

5 ה

דגל מחנה דן אשר נפתלי צפונה. אשר משם זהב יאתה ושלשתן היו בעלי עושר שנאמר (בראשית מט כ) מאשר שמנה לחמו וכתיב (דברים לג כג) נפתלי שבע רצון ומלא ברכת ה' היא תעשיר. ושבט דן עשה עגלי זהב בעבור רוב זהב שהושפע להם, וע"כ היה מאסף לכל המחנות. וקנין זה הפחות שבכולם לכך נאמר בו לאחרונה יסעו ופניית כולם אל השכינה שבאמצע כי כולם כאחד טובים כשמשמשין בהם לש"ש. ויהודה ראש דגל כי הוא מלך ונקרא גור אריה. ע"כ דינו לילך בראש במלחמה וכן דן גור אריה. הלך באחרונה כי עיקר המלחמה פנים ואחור, וראובן בכור ראש דגל, וכן אפרים ראש דגל כי יוסף הבכור.

The banner of Dan, Asher, and Naftali was in the north, as it says (Iyov 37:22): “Gold comes from the north”.