14:16י״ד:ט״ז
1 א

ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים. במדרש (שמו"ר כא ט) אמרו לפי שהיו אומרים המצריים לולא המטה לא היה יכול לעשות את כל הניסים ע"כ אמר הקב"ה סלק את מטך ונטה את ידך כי הרם לשון סילוק הוא. והנני נותן טעם בדבר למה דווקא בקריעת ים סוף צוה הקב"ה להסיר המטה, וזה לפי שרצה הקב"ה שיעשה משה למטה דוגמא אל כל דבר הנעשה למעלה, והנה כל המכות היו באצבע אלהים על כן נעשו גם למטה ע"י מטה משה כי המטה דומה לאצבע, אבל על הים לקו בכל היד שנאמר וירא ישראל את היד הגדולה וגו', ע"כ אמר הקב"ה למשה שיעשה גם למטה דוגמא לזה ויסלק את המטה הדומה לאצבע ונטה את ידך כל היד דוגמת יד החזקה העליונה ית', לכך נאמר וירא ישראל את היד הגדולה ואגב זה ראו כי שלא בכח המטה עשה משה כל המעשה הגדול והנורא הזה, שהרי הוצרך לנטות ידו דוגמת היד החזקה שלמעלה ע"כ ויאמינו בה' ובמשה עבדו, כי חזרו מדבריהם שאמרו לשעבר שבכח המטה פעל כל זאת.

1 AND YOU [MOSES] RAISE UP YOUR STAFF AND STRETCH OUT YOUR HAND OVER THE SEA: In the Midrash (Shemot Rabah 21:9), they said: "Because the Egyptians would say that without the staff, [Moses] wasn't able to do all the miracles that he did, therefore G-d said: "Remove your staff and stretch out your hand because 'raise' is a word often used to mean remove." And I will now give a reason for the matter why, specifically at the Splitting of the Sea of Reeds, G-d commanded Moses to make the staff exemplify what was occurring above [in the Heavens]. For behold, all the Plagues were brought about through the Finger of G-d therefore down [on Earth] they were brought about through the staff of Moses, because the staff is comparable to a finger. But by the sea, [G-d] smote with the entire Hand. As it says, "And Israel saw the Great Hand etc." Therefore, G-d said to Moses that he should make the staff exemplify this and remove the finger-like staff and stretch out your [Moses's] entire hand, which exemplified the Strong Supreme Hand of God. Therefore, it was said that "Israel saw the Great Hand" and through this they saw that Moses did not act through the power of the staff in all of these great and mighty actions because he needed to stretch out his hand, it modeled the Strong Hand above therefore they [the Israelites] believed in G-d and Moses, His Servant. That they returned from their declarations when they said in the past that through the strength of the staff, [Moses] did all this.

2 ב

ומכאן תבין באמת, מה היה חטאו של משה במי מריבה כי שם נאמר ממש הפך ממה שנאמר כאן, כי כאן נאמר הרם את מטך דהיינו סלק את מטך ונטה את ידך וע"י זה באו לידי אמונה, ושם נאמר וירם את ידו ויך במטהו שסלק את ידו כי לא עשה הפעולה בידו כי אם במטהו וע"כ החזיר דברים הראשונים, שאמרו שבכח המטה פעל הכל, למקומם ובזה גרם מיעוט האמונה כמ"ש יען לא האמנתם בי, ויתבאר דבר זה בע"ה באר היטב במקומו פרשת (חקת כ ח).

2 AND FROM THIS YOU WILL UNDERSTAND, THAT IN TRUTH, what was the sin of Moses by the Waters of Strife? Because here [by the splitting of the sea] the exact opposite was stated, because here it was stated: "Raise up your staff" which means 'Remove your staff' and "Stretch out your hands" and through this they [the Israelites] came to believe. And there [by the waters of tribulation] it was said: "And he [Moses] raised his hand and he struck the rock with his staff," [which implies] that he removed his hand because he had not done the action with his hand, but rather with his staff, and therefore returned the earlier remarks--[of the Israelites] who said that it was with the power of the staff that he did everything--to their place [i.e. the thoughts were believed again] and with this diminished the belief [of the Israelites] as it is written: "Because you did not [cause them to] believe in me." And this matter will be explained, G-d willing, better in its place in the Section (Chukat 20:8).