קֵיסָרוּת f.n. NH empire. [Formed from קֵיסָר with suff. ◌וּת.]