Ketubot 3a:3כתובות ג׳ א:ג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Ketubot 3a:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
3aג׳ א

זימנין דלא אניס וסברה דאניס ומיעגנא ויתבה ומשום פרוצות דאי אמרת לא ליהוי גיטא זימנין דאניס ואמרה לא אניס ואזלא ומינסבא ונמצא גט בטל ובניה ממזרים

then sometimes, where he was not detained unavoidably but he fulfilled the condition willingly to effect the divorce, and the wife thinks that he was detained unavoidably, she will sit deserted, forever unable to remarry. And the concern due to licentious women is, as, if you said: Let it not be a bill of divorce, then sometimes, when he was detained unavoidably and she thinks that he was not detained unavoidably, she goes and remarries. And the result will be that the bill of divorce is void, and her children from the second marriage will be mamzerim, products of an adulterous relationship.

ומי איכא מידי דמדאורייתא לא להוי גט ומשום צנועות ומשום פרוצות שרינן אשת איש לעלמא

The Gemara questions the following premise: By Torah law, a condition that is unfulfilled due to circumstances beyond one’s control is considered fulfilled, and it is merely by rabbinic ordinance that it is deemed unfulfilled: And is there a matter where by Torah law it is not a bill of divorce, but due to virtuous women and due to licentious women we permit a married woman to others?

אין כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושי מיניה

The Gemara answers: Yes, it is within the authority of the Sages to institute an ordinance freeing the woman from the marriage, as anyone who betroths a woman, betroths her contingent upon the agreement of the Sages, and in certain cases, such as those mentioned above, the Sages invalidated his betrothal retroactively.

אמר ליה רבינא לרב אשי תינח קדיש בכספא קדיש בביאה מאי איכא למימר שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות

Ravina said to Rav Ashi: That works out well if he betrothed her with money, as in that case, the courts could declare the money ownerless, and one cannot betroth a woman with money that is not his. However, if he betrothed her with intercourse, what can be said? Rav Ashi answered: The Sages rendered his intercourse licentious intercourse.

איכא דאמרי אמר רבא וכן לענין גיטין אלמא קסבר רבא יש אונס בגיטין

Some say, to the contrary, that Rava said: Just as with regard to postponement of a wedding due to circumstances beyond his control, the groom is not obligated to provide sustenance for his betrothed, the same is true with regard to the matter of bills of divorce. The Gemara concludes that apparently Rava maintains: Unavoidable circumstances have legal standing with regard to bills of divorce.

מיתיבי הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש ומת בתוך שנים עשר חדש אינו גט מת הוא דאינו גט הא חלה הרי זה גט

The Gemara raises an objection from a mishna (Gittin 76b): With regard to one who said to his wife: This is your bill of divorce if I do not return from now until the conclusion of twelve months, and he died within those twelve months, the document is not a bill of divorce. The Gemara infers: If he died, that is when it is not a bill of divorce, since a divorce cannot take effect posthumously. However, in cases involving other circumstances beyond his control, e.g., if he fell ill and therefore did not return, it is a bill of divorce and it does take effect.

לעולם אימא לך חלה נמי אינו גט והיא גופה קמ"ל דאין גט לאחר מיתה

The Gemara answers: Actually, I will say to you that in the case where one falls ill it is also not a bill of divorce, and death is merely an example of circumstances beyond one’s control. And the fact that the mishna cited that example itself teaches us that there is no bill of divorce posthumously.

אין גט לאחר מיתה הא תנא ליה רישא דלמא לאפוקי מדרבותינו

The Gemara asks: Does it come to teach that there is no bill of divorce posthumously? Wasn’t it already taught in the first clause of that mishna? The Gemara answers: Perhaps it was necessary for the first clause to mention specifically the case of death, to exclude the opinion of our Rabbis.

ת"ש מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש ומת בתוך שנים עשר חדש הרי זה גט מאי לאו הוא הדין לחלה לא מת דוקא דלא ניחא ליה דתפול קמי יבם

Come and hear an additional proof from the latter clause of that mishna: If one said: This is your bill of divorce from now if I have not returned from now until the conclusion of twelve months, and he died within those twelve months, then this document is a bill of divorce. What, is it not that the same is true if his failure to return is due to the fact that he fell ill? The Gemara rejects that proof. The divorce takes effect specifically in the case where he died, and he wrote the bill of divorce because he was not amenable to have his wife happen before her yavam, his brother, for levirate marriage if he had no children. However, in cases where that is not a consideration, if other circumstances beyond his control caused the condition to be fulfilled, his intention is that the bill of divorce will not take effect.

ת"ש מההוא דאמר להו אי לא אתינא מכאן ועד שלשים יום ליהוי גיטא אתא בסוף תלתין יומין ופסקיה מברא ואמר להו חזו דאתאי חזו דאתאי ואמר שמואל לא שמיה מתיא

Come and hear an additional proof from the case of a certain man who said to the agents with whom he entrusted the bill of divorce: If I do not return from now until thirty days have passed, let this be a bill of divorce. He came at the end of thirty days, before the deadline passed, but was prevented from crossing the river by the ferry that was located on the other side of the river, so he did not come within the designated time. He said to the people across the river: See that I have come, see that I have come. Shmuel said: It is not considered to be a return. Apparently, even if the condition was fulfilled due to circumstances beyond his control, the condition is considered fulfilled.

אונסא דשכיח שאני דכיון דאיבעי ליה לאתנויי ולא אתני איהו הוא דאפסיד אנפשיה

The Gemara rejects that proof: Perhaps unavoidable circumstances that are common and could be anticipated, e.g., the ferry being located at the other side of the river, are different, since he should have stipulated that exception when giving his wife the bill of divorce. And since he did not stipulate it, he brought the failure upon himself.

אמר רב שמואל בר יצחק לא שנו אלא מתקנת עזרא ואילך שאין בתי דינין קבועין אלא בשני ובחמישי אבל קודם תקנת עזרא שבתי דינין קבועין בכל יום אשה נשאת בכל יום

§ Rav Shmuel bar Yitzḥak said: The Sages teach that this halakha that a virgin is married on Wednesday is in effect only from the institution of the ordinance of Ezra that courts are in regular session only on Monday and Thursday. However, prior to the institution of the ordinance of Ezra, when courts were in regular session every day, a woman was married on any day of the week.

קודם תקנת עזרא מאי דהוה הוה הכי קאמר אי איכא בתי דינין דקבועין האידנא כקודם תקנת עזרא אשה נשאת בכל יום

The Gemara asks: Prior to the institution of the ordinance of Ezra? What was in the past was in the past. There are no halakhic ramifications to that statement. The Gemara answers: This is what Rav Shmuel bar Yitzḥak is saying: If there are courts in regular daily session today, as they were prior to the institution of the ordinance of Ezra, a woman is married on any day of the week.

הא בעינן שקדו דטריח ליה

The Gemara asks: Don’t we require the additional reason that a virgin is married on Wednesday because the Sages were assiduous in seeing to the well-being of Jewish women and made certain that the groom would have several days to prepare for the wedding feast prior to the wedding? The Gemara answers: This is referring to a case where he already exerted himself and prepared everything before Shabbat, so the feast will be prepared even if the wedding is Sunday or Monday.

Tosafot on Ketubot 3a:3:1תוספות על כתובות ג׳ א:ג׳:א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Tosafot on Ketubot 3a:3:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
3a:3ג׳ א:ג׳

אדעתא דרבנן מקדש - לכן אומרים בשעת קידושין כדת משה וישראל:

[He] betroths [her contingent] upon the agreement of the Sages. The Gemara says that when one betroths a woman, he does so with the implied condition that the Rabonon agree to his acquiring of this woman. He is giving them the right to annul this marriage if they see fit to do so.1See Rashi who says that the basis of the Rabonon’s right to control Kiddushin is the husband’s voluntary submission of that right when he betroths his wife. We will see later in תוס' ד"ה תינח that there is an alternative approach.
It is for this reason that we say at the time of betrothal – in accordance with the laws of Moshe and Yisro’ail. The laws of Moshe refer to the laws of the Torah and the laws of Yisro’ail refer to the Rabbinical legislated laws.

ואפקעינהו רבנן לקידושין מינה - בריש השולח (גיטין לג.) פירשתי:

The Sages invalidated his betrothal. At the beginning of Perek HaSholai’ach (Gittin 33a) I have explained this issue.