6:7ו׳:ז׳
1 א

אין פוסל באדם אלא מומין שבגלוי וכו' אע״פ שנעשה טריפה עבודתו כשירה. בתוספתא פרק רביעי היה בו מום מבפנים אינו מום שנאמר עור ופסח מה עור ופסח [המיוחדין] מום שבגלוי ואינו חוזר ובסוף פרק מומין אלו (בכורות דף מ״ה:) במשנה אלו כשרים באדם ופסולים בבהמה אותו ואת בנו וטריפה: