Kesher Gudal
Siman 1א׳
1 א

סימן א. לקום באשמורת. כל שהיא תפארת.
א. מיד כשנעור יאמר מודה אני לפניך מלך רחום שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך יה״ר שיהא לבי נכון ומסור בידי ולא אכעוס ולא אכעיסך וא״צ נט״י וי״א שצריך (סידור ה׳ יעב״ץ ד״מ):

2 ב

ב. מיד יטול ידיו כראוי ואע״פ שאינו רוצה לקום יטול ידיו ברכ״י סי׳ א׳ ולא יטול ממשרתת גויה ולא מישראלית נדה כי הוא בא לדחות הסט״א ודבקתו הרעה (אחרונים):

3 ג

ג. ילבוש כראוי וטוב שיקום מעומד וקימת חצות מכניע יצ״הר (שם):

4 ד

ד. לא ילך ד׳ אמות בלי נט״י והוא דבר חמור הרבה מאד ואם כלי הרחיצה הם רחוקים ילך פחות פחות מד״א (שם):

5 ה

ה. מי הנטילה אסור לברך ולקרות נגדם אלא ישפכם או יכסם (שם):

6 ו

ו. תיכף יברך כל הברכות מברכת ענ״י עד ואני אברכם. האר״י ז״ל:

7 ז

ז. וזה אחר שלבש כראוי ובעודו לובש לא יהי׳ לובש ומברך כי אין לעשות אף דבר קל בעודו מברך כמ״ש ז״ל:

8 ח

ח. אם הוא לילה יאמר וידוי וסדר תקון חצות להאר״י ז״ל וזמן חצות י״ב שעות אחר חצי היום. ברכ״י סימן א׳:

9 ט

ט. אם אינו יכול לעמוד עד אור הבקר יישן שינת עראי ולא יסיר מלבושיו שלא יכנס בספק לברך הברכות פעם אחרת. עיין ברכ״י סימן מ״ז:

10 י

י. חיוב לקום באשמורת הוא בכל מקום ולכל אדם. מחזיק ברכ׳ סי׳ א׳:

11 יא

יא. יכול לשתות קאפ״י בלי סוקא״ר באשמורת ואפילו אם האיר היום קודם תפלה. ברכ״י סימן פ״ט: