Kedushat Levi
Letters of Approbation הסכמות
1 א

הסכמת הרב הגאון ההסיד המפורסים איש אלקים רבן של כל בני הגולה קדושתו מפארים מוהר"ר אברהם יהושע העשיל אב"ד דק"ק אפטא ומעזבוז :

2 ב

מודעת זאת בכל הארץ גודל קדושת ופאר מעלת של כבוד הרב הגאון המפורסים רבן של כל בני הגולה. איש אלהים קדוש הוא המנוח מו"ה לוי יצחק זלה"ה שהיה אב"ד בק"ק בארדיטשוב אשר באורו נראה אור לישרים. לארץ ולדרים. וכל דבריו דברי אלקים חיים לעורר לבות בני עמינו לעבודת בוראינו יתברך כאשר שמעתי מפיו הנ"ל דברים העומדים ברומו של עולם. מיוסדים על אדני פז. אמתתו של תורה וגם מפי ספרים הקדושים. הנקראים בשם קדושת לוי. אשר נדפסו אחד בחיים חיותו והשני אחר הלקח ארון אלקים לגנזי מרומים ואגב דחביבן מיליה אזדו ליה קמאי ואינם נמצאים רק אחד בעיר וכו' ורבים מתאווים לאמר מי ישקני מים מבאר מים חיים. כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים עדרי צאן קדשים לרוות צמאונם מפאת כן לבשה רוח טהרה בלב כבוד הרב המנוח זלה"ה ה"ה כבוד ידידי הרב המופלג החריף השנון החכם השלם מו"ה יוסף נ"י בהרב החריף חסידא ופרישא בוצינא קדישא המנוח מו"ה מאיר ז"ל בן לאותו צדיק הגאון בעה"מ הנ"ל ומאד נתתי שמחה בלבי ואמינא לפעלא טבא. יישר כחו וחילו לאורייתא. וצדקה תחשב לו להחיות עם רב. בספרי קודש הנ"ל.

3 ג

ובוודאי זכות הגאון בעל המחבר זלה"ה וקדושת ספרים הנ"ל יהיה למגן ולמחסה בכל מקום אשר ימצאו להטות עליהם כנהר שלום והספרים הנ"ל אינם צריכין להסכמתי כי ממקום קדוש יצאו אך לאהבת וחיבת בני הרב המחבר זלה"ה אשר ביקשו ממני ליתן הסכמה נמצאתי להם למלאות חפצם וראוי לכל ישראל לסייע לדבר מצוה וימהרו ויחושו לקנות ספרי קודש הנ"ל בכסף מלא ואין צריך להזהיר שלא להשיג גבולם דלא למיקם בארור ח"ו. וכדי שלא יהיה שלוחי מצוה נזקין לזאת גבול שמתי שחלילה להדפיס ספרי קודש הנ"ל וכל הדפוסים אסורים הן במדינה זו הן במדינה אחרת. עד משך עשרה שנים מיום כלות הדפסת ספרי קודש הנ"ל אם לא ברשות הרב מוהר"י הנ"ל ולהשומע ינעם ותבא עליו ברכת טוב יראה זרע יאריך ימים. עד יבנה הבית בהר מרומים הכ"ד המדבר לכבוד התורה ולכבוד המחבר הגאון איש אלקים זלה"ה הבעהמ"ח.

4 ד

יום שנכפל בו כי טוב תשעת ימים לחודש כסליו תתקע"ה לפ"ק.

5 ה

הקטן אברהם יהושע העשיל מאפטא פק"ק מעזבוז יצ"ו

6 ו

הסכמת הרב הגדול ההסיד המפורסים בוצינא קדישא איש אלקים קדושת שמו מוהר"ר אהרן זצ"ל ה"ה מ"מ דק"ק זוטאמיר:

7 ז

ליהודים היתה אורה זו תורה של אדמ"ו הרב הגאון איש אלקים רשכבה"ג המנוח רבינו לוי יצחק זללה"ה נ"ע אשר כל בית ישראל הלכו לאורו וכל דבריו דברי אלקים חיים לעורר לבות בני ישראל לעבודת בוראינו ית' ועתה העיר ה' את לב נכדו כבוד ידידי הרב המופלג החריף ושנון החכם מוהר"ר יוסף נ"י בהרב הגאון החסיד המפורסים מוהר"ר מאיר זללה"ה ב' ספרי קדושת לוי א' הנדפס מכבר בחיים חיותו על חנוכה ופורים. והב' שעל התורה שנדפס אחר הלקח ארון אלקים לגנזי מרומים ובצירוף עוד כתבי קודש של אדמ"ו המח' נ"ע ומאד נתתי שמחה בלבי ואמינא לפעלא טבא יישר חילו וצדקה יחשב לו להחיות עם רב בספרי קודש הנ"ל.

8 ח

הקטן אהרן במהו' מרדכי מ"מ דק"ק זוטאמר

9 ט

ובודאי זכותו דמ"ו בעה"מ וקדושות ספריו יהיה למגן ולמחסה בכל מקום אשר ימצאו להטות עליהם כנהר שלום. והספרים הנ"ל אינם צריכין להסכמתי כי ממקום קדוש יצאו אכן באתי כיהודה ועוד לקרא להזהיר על כל אחב"י שלא להשיג גבול נכד המחבר מוהר"י הנ"ל דלא למיקם בארור וחלילה לכל הדפוסים הן במדינה זו והן במדינה אחרת להדפיס ב' ספרים הנ"ל משך עשרת שנים מיום כלות הדפסת ספרי קודש הנ"ל והשומע תבא עליו ברכת טוב. הכ"ד המדבר לכבוד אדמו"ר בעל המחבר נ"ע אשר לאורו אנו הולכים.

10 י

יום ד' ז' ימים בחודש טבת תקע"ה בק"ק בארדיטשוב: