66:51ס״ו:נ״א
1 א

אנ) שם לא יצא י"ח המצוה כתקנה. וכתב הר' מנוח אית דמפרשי שהפך הדבר שאומר אמת ואמונה בשחרית אמת ויציב בערבית, ונמצא משנה מטבע של חכמים ומשו"ה לא יצא י"ח, ועוד שהוא צריך להזכיר אמונה בערב שאנו מפקידים רוחנו לידו של הקב"ה ובחסדו מחזירה לנו והיינו דכתיב להגיד בבקר חסדך וכו'. כ"מ פ"א מהלכות ק"ש דין ז'. והביאו י"א בהגה"ט. וכ"כ הפרישה אות י"ד והביאו א"ר אות י"ד. וכתב ח"א כלל כ"א אות י"ז דאם טעה והחליף אם עדיין לא אמר הברכה בא"י גאל ישראל חוזר ואומר כראוי ואם כבר אמר בא"י יסיים גאל ישראל. וכתב שכ"כ בהדיא בר' מנוח עכ"ד. ולי נראה דלפי דברי האר"י ז"ל בשער הכוו' דרוש ח' דק"ש שנתן טעם בסוד בנוסח אמת ויציב וזמנו צ"ל בבקר קודם תפלת י"ח כיעו"ש כל שלא התחיל בתפלת י"ח צריך לחזור ולאומרו ואם נזכר אחר שאמר בא"י קודם שאמר גאל ישראל יסיים למדני חוקך ואח"כ יאמר ויציב ונכון וכו'. ואם סיים גם גאל ישראל יאמר ברוך שם וכו' ואח"כ יאמר ויציב וכו'. ויסמוך גאולה לתפלה. וזהו דוקא בשחרית אבל אם החליף בערבית יש להורות כמ"ש הח"א כנ"ל. ועיין שער הכוונות דרוש א' דערבית ודו"ק. ואם טעה בערבית ואמר אמת ויציב שאמרנו אם סיים גאל ישראל שא"צ לחזור מ"מ צ"ל ברכת השכיבנו והוא פשוט: