652:2תרנ״ב:ב׳
1 א

ב) שם. שאם לא נטל שחרית יטלנו אח"כ. ועיין ב"י סי' תרס"ה בשם הר"ן משמע דאם לא נטלו עד ביה"ש ביום א' נוטלו ביה"ש דספק דאו' לחומרא משא"כ בשאר הימים דפטור יעו"ש ומ"מ נ"ל דיטלנו ביה"ש בלא ברכה. מ"א סק"א. ור"ל דגם ביה"ש של שאר הימים יש ליטלו בלא ברכה. וכ"כ הלב"ש דביה"ש של יום ראשון יטלנו בלא ברכה וגם ביה"ש של שאר הימים יש ליטלו. וכ"כ א"א או' א' דגם ביה"ש של יום ראשון יטלנו בלא ברכה יעו"ש. וכ"כ ח"א כלל קמ"ח או' ט"ו. ומה דמשמע בא"ר או' א' דביה"ש של יום א' יטלנו בברכה כתב עליו הער"ה או' א' דליתא שהרי כתב המ"מ בפ"ז והריב"ש סי' רכ"א דספק נטל לולב ביום א' לא יברך יעו"ש. ועיין לעיל סי' תקפ"ח או' ב':