605:29תר״ה:כ״ט
1 א

כט) שם בהגה. שנוהגין לילך על הקברות וכו' והצדקה שנותנין שם הוא פדיון הכפרות. לבוש. קשל"ם מה' יומא. וא"כ ראוי לתת כפי ערך הכפרות שיש לו. מ"א סק"ה. ר"ז או' ה' והיינו בערך הכפרות ששוים עתה אחר השחיטה ולא כערך שהיו שוים קודם השחיטה שהיו ביוקר. והיינו אם יש יכולת בידו לפדות. וכ"כ מ"ב שם. וכ"מ ממ"ש לעיל או' ו' יעו"ש: