345:54שמ״ה:נ״ד
1 א

נד) שם. ואם אינו ד' על ד' וכו' ואפי' היה ארכו אלף מיל ורחבו פחות שעורה מארבעה וגובהו מג' ולמעלה ה"ז מקום פטור. הרמב"ם פי"ד דין ז' ועיין לקמן סעי' י"ט. ואם הוא עגול או משולש כתב שם המ"מ שצריך שיהא אפשר לרבע בו ד' על ד' ואם לאו אעפ"י שיש בו בתשבורת יותר מכאן אינו רה"י וסיים וכ"מ מדברי הרמב"ם שהזכיר עמוד רחב ד' אם הוא עגול ר"ל שיש באלכסונו חמשה ושלש חומשין כדי לרבע בו ד' על ד' ד' ואם הוא מרובע כבר יש באכלסונו כן יעו"ש ומביאו ב"י.