225:6רכ״ה:ו׳
1 א

ו) שם מברך מחיה המתים. פי' ברכה שלמה בשם ומלכות ודלא כהרב פמ"א ח"א סימן ס"ו. וכ"כ בפי' בס' הפדדס כ"י. ברכ"י בשיו"ב אות א' וכ"נ דעת הער"ה אות א' שהשיג על הפמ"א יעו"ש ומיהו עיין בן א"ח פ' עקב אות י"ג שכתב דלא נהגו לברך ברכה זו אפילו בלא שו"מ וכתב הטעם משום דאנינא דעתייהו דאינשי דמברכי עלייהו הכי ושם באות י"ד כתב דגם ברכת שהחיינו לא נהגו לברך על חבירו יעו"ש וע"כ במקום דליכא מנהג לברך יש לברך שהחיינו בלתי שו"מ וברכת מחיה מתים בלבו. וכן בענין מי שהיה במדינת הים וילדה אשתו זכר שכתבנו לעיל סימן רכ"ג אות ו' במקום דליכא מנהג לברך יברך על פר"ח ויכוין לפטור את הבן יעו"ש. וא"כ ה"ה אם שהה ל' יום או יותר שלא ראהו יברך על פר"ח ויפטור הכל: