63:23ס״ג:כ״ג
1 א

כג) שם. הגה. והמנהג להקל כסברא האחרונה. והטעם שנשתרבב המנהג להקל משום דחומרא יתירא היא שבא השרץ ולקח הבשר הכשר ונתן בשר טרפה במקומו דכן מנהגינו להקל כסברת המתירין. שו"ג או' ט' והשש"א סוף הסי' כתב אנן ק"ל בשמ"ה בכל גוונא אסור כפסק הש"ע. וכ"כ זב"צ או' ח' וכבר כתבנו על ש"ע או"ח סי' תס"ח או' נ"ו ונ"ח דהספרדים קבלו עליהם חומרות הש"ע ואסור לשנות רק במקום שכבר נהגו להקל אין למחות יעו"ש.