51:43נ״א:מ״ג
1 א

מג) שם בהגה, ונהגו לעמוד כשאומרים ב"ש ויברך דוד וכו' וכ"כ האר"י ז"ל בשער הכוונות בענין תפלת השחר די"ח ע"ג וז"ל צריך לקום מעומד מן ויברך דיד וכו' עד אתה הוא ה' האלהים אשר בחרת באברם וכו' ועד בכלל להיות כי שם אהיה רמוז בר"ת אתה הוא ה' האלהים וכו' וכל אהיה הוא בכתר ולכן צריך לקום מעומד עד סוף ארבעה תיבות הנז' בלבד עכ"ל. פרע"ח שער הזמירות פ"ו. מ"א סק"ט. יד אהרן בהגה"ט א"ר אות ט' ש"ץ דף ס"ט ע"ד. קש"ג סי' ז' אות מ"ג. סידור בי"ע אות א'. וכ"כ לעיל סי' מ"ח בשם האר"י ז"ל יעו"ש: