Kaf Achat
Siman 1א׳
1 א

בינ״ו עמ״י עש״ו

2 ב

נסח תפילה למי שאיחר לקום ואין לו שהות לתתפלל התפלה הכוללת אשר בתחילת צפורן שמיר. יאמר זו דרך קצרה ברא״ש אמי״ר:

3 ג

ליקו״בהו בדחילו ורחימו וכו׳ הריני מקבל עלי אלהותו יתב׳ ויראתו ואהבתו והנני עבד להש״ית. והריני מקיים מצות ואהבת לרעך כמוך והריני אוהב את כל אדם מישראל כנפשי והריני מכוין לקיים מצות ת״ת ומצות ציצית ותפילין והריני מוכן לקיים מצות ק״ש ותפלת שחרית הם והמצות הנלוות והכלולות בהם. ואני מכוין בכל לעשות נח״ר ליוצרינו שלא ע״מ לק״פ בשום צד ואני מכוין בכל לדעת רשב״י הקדוש והריני מקבל עלי כל תרי״ג מצות דאורייתא ומצות דרבנן הם וענפיהם ואתה האל הטוב כרוב רחמיך תצילנו מיצ״הר ותזכנו לעבדך כאמת. כי״רא ויהי נועם ה׳ אלהינו וגו׳: