Kad HaKemach
Introduction הקדמה
1 א

הקדמת הגאון המחבר רבינו בחיי ז׳׳ל

2 ב

זה ספר דור דורשיו, יגיעי כח דור יעפי הגלות והצרות ימצאו בו מנוח, כי על אודות התלאות יתבלבל הרעיונים, ויסתתמו הלבבות ויתמעטו המבינים, בהיותם במוקשים לצוד את רגלם וכבד עליהם עולם, כי יעמדו במצר לבם יצר ויקרב שכלם, להתבונן ולעלות בסולם, מגבוה ייראו מעלות על הרי התלמוד החמוד מזהב ורב פנינים, אשר יסודי הדת עליו נשענים, בביאור המצות והתר ודינים, ובארץ נחלי דרשות ואגדות ימצאו נחל עיונים ומנוחות שאננים, מה נעמו להם המדרשים, אף כי ליחידים יראו להם בקצתם שרשים. ישאו ענף יעשו פירות ישנים גם חדשים, כי הם קדש קדשים, מימיהם מים שאין להם סוף, נפש הכל אליהם תכסוף, על כן רציתי לחבר החבור הזה להצמיח במטה הדרשות צמח, והעליתי שם זה הספר כד הקמח, משם יזונו כל רעבים לשמע את דבר האל, משם יעלו יגשו אל מזבח אל, ההיכל העומד לפני ולפנים, מזון לכלא ביה בעשרים ושנים טורים חרוזים, בקצת מצות התורה מסתבכים ובענפי מדות נאחזים, והטורים מלאים אבני חפץ למבקשיהם דרושים, כי הם במספרם ששים, ששים המה הדברים הצריכים לאדם להנהגתו, דברים מספרים כבוד אל וקדושתו, שם אזכיר אמונת האדם וענין עבודתו ויתר מדותיו, שם אבאר מועדי ה' וקצת מצותיו, והתלמידים והחברים אשר קרבת אלהים יחפצון, שם יבינו וישכילו ולא יכשלו כי ירוצון, שם יראו מעונה אלהי קדם אל מעגלותם ירבצון, שם יראו את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, ויען יהיה על דרך סלולה, ימהר המעיין למצוא חפצו על נקלה, רציתי להיות מלאכת חיבורי זה באלפ"א בית"א מצומדת, ימצא כל מצוה וכל מדה באות מיוחדת. וכאשר יתעורר האדם וירים ראש, וירצה לדרוש, יסתכל בכתובות האלה אשר הם כתובים בדפי הספר, והם ידריכוהו לעלות במסלה העליונה, היא הנמצאת לכל מבקשיה, הנדרשת לכל שואל, היא העולה בית אל.