רָבַע (b. h.) to lie with, copulate with, cover. Y. Ab. Zar. I, 40ᵃ top והלא מביא … והוא רוֹבְעָהּ וכ׳ but may he not bring (the crippled sire) to her, and he cover her, and she may give birth? Ib. והיא רוֹבַעַת ממנו וכ׳ and she (the crippled mare) may be fecundated by him.—Esp. a) (with ref. to Lev. XX, 16) to have connection with a beast. Snh. I, 4 הרוֹבֵעַ והנִרְבָּע the animal that covered (a woman), and the animal that was covered (by a man). B. Kam. 40ᵇ; a. e.—b) to commit pederasty. Snh. 9ᵇ פלוני רְבָעוֹ לאונסו וכ׳ (if a man says) such and such a man committed sodomy with him (euphem. for me) against his will, he himself in connection with another witness can testify &c.—Trnsf. to fructify the ground. Taan. 6ᵇ דבר שרובע, v. רְבִיעָה.
    Nif. - נִרְבַּע to be covered, esp. to be copulated in an unnatural way. Snh. I, 4, v. supra. Ab. Zar. 24ᵃ וולד הנִרְבַּעַת אסורה the issue of a beast that was used for buggery while pregnant is disqualified for the altar; היא וולדה נִירְבְּעוּ for mother and child have been abused; a. fr.
    Pi. - רִבֵּעַ 1) (v. (v. רְבִיעָה) to inundate for the sake of improving the soil. Y. Peah VII, 20ᵇ (ref. to המרבץ, ib. V, 19ᵃ top) מביון שהוא מְרַבְּעָהּ וכ׳ because he inundates it, it will yield so much more next year. —2) (denom. of אַרְבַּע) a) to do for the fourth time. Sifré Deut. 306 הוי מפטם … ומְרַבֵּע perfume (thyself) with the words of the Law, and do it a second, a third, and a fourth time; Yalk. ib. 942.—b) to quadrate, make quadrilateral. Part. pass. מְרוּבָּע; f. מְרוּבַּעַת; pl. מְרוּבָּעִים, מְרוּבָּעִין; מְרוּבָּעוֹת. Y. Maasr. V, end, 52ᵃ אין מר׳ מששת ימי בראשית there is no quadrangular form in natural objects; ib. והתנינן … הקילקי המ׳ but do we not read in the Mishnah (Neg. VI, 1) … ‘of the size of a Cilician bean which is quadrilateral’? כל גרמא … (ד)יְרַבְּעֶנָּהּ הוא this very passage proves that there is nothing quadrangular in nature; and why does the Mishnah say so? It means that he (the priest) should calculate the size of a bean by circumscribing a quadrilateral around it; Y. Ned. III, 37ᵈ bot.; Y. Shebu. III, 34ᵈ די ירבעונה הוא (read: יְרַבְּעֶינָּהּ). Tosef. Maasr. III, 14, v. גָּרִיס. Y. Erub. II, 20ᵃ מר׳ a quadrilateral stone, opp. עגולה; Bab. Erub. 19ᵇ; Tosef. ib. II (I), 1. Ib. VI (V), 10 ריבע את העיר וכ׳ if he squares a town (which is built in a curve) and makes the calculation as if it were a square table (plane); Erub. 56ᵇ המְרַבֵּעַ וכ׳. Ib. וחוזר ומרבע את התחומין and then again he draws a square for the Sabbath limits. Ib. כמה מר׳ יתר וכ׳ how much larger is the square than the inscribed circle?; a. fr.